اقتصاد سیاسی ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه (2022-2002)

احسان رسولی نژاد؛ زهرا سادات فیروزی قوزلو

دوره 7، شماره 28 ، شهریور 1401، صفحه 1-19

چکیده
  در این پژوهش سعی شده ‌است اقتصاد سیاسی ترکیه و نقاط قوت و نقاط ضعف آن طی سال‌های 2022-2002 در چارچوب داده‌های آماری، بررسی شود. در ابتدای پژوهش، مقدمه‌ای از تعاریف مفاهیم اصلی داریم و در بخش مبانی نظری از تئوری نئولیبرالیسم کمک گرفته و به بررسی تأثیر سیاست اقتصادی بر رشد اقتصادی، تورم و گردشگری پرداخته‌ایم. اینکه آیا اقتصاد سیاسی ترکیه ...  بیشتر

مؤلفه امنیت در نظریۀ خلیفه ـ سلطان

رضا دهقانی

دوره 7، شماره 28 ، شهریور 1401، صفحه 21-39

چکیده
  نظریة خلیفه ـ سلطان در حقیقت بازتولید شرایط پراگماتیک جامعه اسلامی بود: ظهور خاندان های حکومتگر و بالاخص ترکان به عنوان بازوی نظامی ممالک اسلامی از یک سو منجر به استقرار قدرت سلطان و اقتدار معنوی خلیفه شد و از سوی دیگر درصدد توجیه فقهی نظم جدید به عنوان یکی دیگر از شیوه های کسب قدرت برآمد. در این نظریه دو رویکرد قرینه وجود دارد. در رویکرد ...  بیشتر

عوامل و انگیزه های اهتمام آل بویه به سنت های سیاسی ایران پیش از اسلام

فاطمه اروجی؛ فاطمه همارا

دوره 7، شماره 28 ، شهریور 1401، صفحه 41-54

چکیده
  یکی از موضوعات مورد علاقۀ پژوهشگران تاریخ قرون نخستین اسلامی ایران، بحث بازخیزی و احیای سنت های سیاسی ایران پیش از اسلام در دورۀ حکومت های متقارن است. تمرکز پژوهش حاضر بر دورۀ آل بویه قرار دارد و سؤال اصلی آن دربارۀ چیستی عوامل و انگیزه های امرای آل بویه در توجه و اهتمام به سنت های سیاسی ایران پیش از اسلام طرح شده است. متعاقباً پژوهش ...  بیشتر

رابطه بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی ترکیه دردوران اوزال

کرم جمشیدی فرد

دوره 7، شماره 28 ، شهریور 1401، صفحه 55-78

چکیده
    سیاست خردگرایانه ترکیه در دوران زمامداری اوزال، برایندی از سیاست های لیبرال- محافظه کاری در عرصه اقتصاد و سیاست بود. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با ملاحظات کاربردی، درصدد پاسخ به این پرسش است؛ که چه نسبتی بین رشد و توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی ترکیه در سال های ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۳وجود دارد؟ فرضیه‌ مطرح آن است که، سیاست درهای ...  بیشتر

سواحل مکران، تولیدکننده قدرت بر بستر توسعه درونی

مهدی لکزی

دوره 7، شماره 28 ، شهریور 1401، صفحه 79-92

چکیده
  منطقه مَکُران از میناب تا گواتر بیش از 777 کیلومترمربع است. این منطقه به لحاظ ظرفیت­ های اقتصادی دارای سه سطح ملی، منطقه­ای و بین ­المللی است. تسلط این منطقه بر یکی از مهمترین و استراتژیک­ ترین راه های آبی جهان، از یکسو به عنوان یک مسیر ترانزیتی و اقتصادی برای کشورهای چین، هند، افغانستان و منطقه آسیای مرکزی، دارای ظرفیت ­های ...  بیشتر