داوران محترم فصلنامه دقت فرمایند که داوری را در دو بخش شکلی و محتوایی انجام دهند

 

- در بخش محتوایی، کیفیت مقاله، جدید بودن موضوع، وجود پرسش و فرضیه مناسب، دقیق بودن پیشینه موضوع، بهره گیری از نظریه مناسب، استفاده از بخش بندی های مناسب، به حاشیه نرفتن، جدید بودن منابع مورد استفاده و...... مدنظر فصلنامه است.

- در بخش شکلی نیز این موارد مدنظر فصلنامه است:

1- مقالات ارسالی بین 6000 تا 8000 لغت و چکیده فارسی 150-155 واژه و چکیده انگلیسی بین 150-160 واژه و واژگان کلیدی بین 4-6 لغت باشد.

2- مقالات شامل: عنوان مقاله- چکیده فارسی و انگلیسی"در انتهای مقاله" (بیان کلی موضوع-سوال اصلی- فرضیه- هدف- نوع تحقیق )- مقدمه- بیان مسئله- پیشینه موضوع (کتب و مقالات)- متن اصلی پژوهش- نتیجه گیری و منابع (درون متنی- پایانی) باشد.

3- اصطلاحات انگلیسی با درج شماره به صورت پانوشت نوشته شده باشد.

4- ارجاعت درون متنی به صورت خلاصه (نام خانوادگی نویسنده،سال انتشار: شماره صفحه) "ارجاعات انگلیسی هم مانند نمونه" در متن مقاله قرار داده شده باشد.

 

  1. به چه میزان عنوان مقاله مناسب است؟ (در صورت نیاز به تغییر عنوان پیشنهادی خود را در توضیحات بیان نمایید)

      خیلی زیاد 5         زیاد 4            متوسط 3           کم 2            خیلی کم 1

  1. به چه میزان در چکیده مقاله استانداردها رعایت شده است؟ (چنانچه لازم است چکیده تغییر و یا اصلاح شود، پیشنهادات خود را در توضیحات بیان نمایید )

      خیلی زیاد 5        زیاد 4            متوسط 3           کم 2            خیلی کم 1

  1. به چه میزان واژگان کلیدی مناسب است؟ (چنانچه لازم است واژگان کلیدی تغییر و یا اصلاح شود، پیشنهادات خود را در توضیحات بیان نمایید)

      خیلی زیاد 5        زیاد 4            متوسط 3           کم 2            خیلی کم 1

  1. به چه میزان در مقدمه و بیان مساله استانداردها رعایت شده است؟ (چنانچه لازم است تغییر و یا اصلاح شود، پیشنهادات خود را در توضیحات بیان نمایید )

      خیلی زیاد 5        زیاد 4            متوسط 3           کم 2            خیلی کم 1

  1. به چه میزان پرسش اصلی مقاله در راستای عنوان و مطالب آن است؟ (چنانچه باید در پرسش مقاله اصلاحی صورت گیرد، در انتهای داوری بیان کنید)

      خیلی زیاد 5        زیاد 4            متوسط 3           کم 2            خیلی کم 1

  1. به چه میزان فرضیه اصلی مقاله، پاسخگوی نیازهای آن "عنوان - هدف - مطالب - پرسش" است؟ (چنانچه باید در فرضیه اصلی مقاله اصلاحی صورت گیرد، در توضیحات انتهای داوری بیان کنید)

      خیلی زیاد 5        زیاد 4            متوسط 3           کم 2            خیلی کم 1

  1. به چه میزان پیشینه مقاله، با عنوان و محتوا همخوانی دارد؟ (چنانچه باید پیشینه مقاله تغییر کند، در توضیحات انتهای داوری بیان کنید)

      خیلی زیاد 5        زیاد 4            متوسط 3           کم 2            خیلی کم 1

  1. به چه میزان در مقاله از تحلیل­های مناسب بهره گرفته شده است؟ (چنانچه باید تحلیل­ های مقاله تغییر کند، در توضیحات انتهای داوری بیان کنید)