بسم الله الرحمن الرحیم

 

تولید علم و ایده پردازی یکی از رسالت های دانشگاه و نخبگان علمی شناخته می شود این امر با  انتشار آثار  محققان و نویسندگان امکان پذیر خواهد بود. یکی از مصادیق این امر نشریات هستند. که در این نشریات یافته های نوین متفکران و پژوهشگران منتشر می شود ، که علاوه بر بر بهره گیری همگان از این یافته ها، این امکان فراهم می شود که  مقالات مورد ارزیابی و نقد قرار گیرند. فصلنامه مطالعات منافع ملی با هدف انتشار آثار علمی نویسندگان در حوزه های مرتبط با منافع ملی چه در سطح معنایی، مصداقی، داخلی و جهانی منتشر می­شود. این فصلنامه اهداف مختلفی همچون:  تبیین چارچوب مفهومی منافع ملی در عصر جهانی شدن، نظریه پردازی نوین درباره منافع ملی، چگونگی فهم منافع ملی در مقتضیات جهانی سازی، بومی سازی مطالعات نوین منافع ملی، جایگاه سازنده دین در پیشبرد منافع جمهوری اسلامی ایران و... را  مطمح نظر قرار داده است