فصلنامه مطالعات منافع ملی که از سال 1395 آغاز به کار و تاکنون بطور مرتب منتشر شده است. فصلنامه مطلعات منافع ملی در تلاش است تا در عصر اطلاعات و جهانی شدن در ابعاد مفهومی و مصداقی اعم از  تاثیرات رسانه ها بر منافع ملی، دگردیسی در مفهوم منافع ملی، دین و منافع ملی، اقتصاد جهانی را مورد کنکاش قرار دهد.