دستور عمل نگارش مقالات

فصلنامه مطالعات منافع ملی از مقاله ­های علمی مربوط به موضوعات علوم سیاسی روابط بین­الملل، مطالعات منطقه ­ای و حقوق بین ­الملل برای چاپ در فصلنامه استقبال می­کند که البته پس از بررسی و تأیید در هیأت تحریریه قابل چاپ خواهند بود. مقالات باید نتیجه نظریات و تحقیقات شخصی نویسنده(ها) بوده و قبلاً در نشریات داخلی یا خارجی منتشر نشده باشد. در مورد مقالات ارائه شده در مجامع علمی مشخصات کام مجمع باید با مقاله همراه گردد و مقاله ­های تحقیقی و ترجمه­ هایی که به تأیید هیأت تحریریه رسیده و از کیفیت خوبی برخوردار باشند نیز به طور محدود پذیرفته می­شنود. مقاله باید سلیس، روان و از نظر دستور زبان فارسی صحیح باشد و در انتخاب واژه­ ها دقت شود. مقاله میتواند به زبان فارسی یا انگلیسی باشد.

 • در متن فارسی باید تا حد امکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه معادل فارسی به اندازه کافی رسا نباشد میتوان با ذکر شماره در بالای معادل عین کلمه لاتین را در زیرنویس آورد.
 • مقاله باید بر روی کاغذ A4 تایپ شده و در یک نسخه به همراه دیسکت ترجیحاً با Word 2012 ارسال شود.
 • تعداد صفحات مقاله حداقل 30 و حداکثر 35 صفحه باشد.
 • صفحه اول باید شامل نام، عنوان مقاله، نشانی کامل، شماره تلفن و آدرس سایت اینترنتی نویسنده(ها) باشد. متن مقاله باید به ترتیب شامل عنوان بدون نام نویسنده، خلاصه، سه تا پنج کلمه کلیدی در مورد زمینه تحقیق، مقدمه، مطالب و موارد مقاله، نتایج و بحث و نتیجه­ گیری فهرست منابع و ضمائم باشد.
 • چکیده باید متن فشرده و گویایی از مقاله با تأکید بر روش کار و نتایج باشد و از 150کلمه تجاوز نکرده و در

صفحه­ ای جداگانه به فارسی و انگلیسی به همراه نام نویسنده(ها) باشد.

 • مقدمه باید شامل بیان هدف و توجیه موضوع مورد بررسی بوده و در آن به پژوهش­های انجام شده در زمینه مورد نظر به اندازه کافی توجه شود.
 • جدول با شماره و عنوان تایپ شده در بالا و توضیحات و منبع جدول در زیر آن هر کدام بر روی یک صفحه جداگانه آورده شود.
 • محل قرار گرفتن جدول­ها و نمودارها و شکل­ها در متن باید با علامتی در حاشیه متن تعیین شود.
 • تنها منابعی باید در پایان مقاله ذکر شوند که در متن مقاله مورد استفاده قرار گرفته باشد و از ذکر منابع کم اهمیت و مشابه خودداری شود. فهرست منابعی که در متن آدرس داده می­شود باید به این صورت آورده شود: نام نویسنده، سال انتشار و صفحات مورد استفاده که در داخل پرانتز قید می­شود.
 • منابع مورد استفاده باید بر روی صفحه(های) جداگانه با شماره ردیف، نام خانوادگی، تاریخ انتشار مقاله، عنوان مقاله، نام و شماره مجله آورده شود.
 • در مورد کتاب باید نام خانوادگی، نام، تاریخ انتشار، عنوان کامل کتاب، شماره جلد، مترجم و ناشر حتماً ذکر شود.
 • تنظیم منابع مورد استفاده از پایان مقاله ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی به صورت پیوست شماره ­گذاری شوند.
 • هیأت تحریریه در قبول یا رد مقالات رسیده مجاز است.

- نویسندگان مقاله مسئول محتوا و پاسخ نظرات ارائه شده در مقالات و نوشته ­های خود میباشند.