نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات جهان، گروه مطالعات ترکیه،دانشگاه تهران، تهران،ایران: نویسنده مسئول Zahrafirouzi.sf@gmail.com

چکیده

در این پژوهش سعی شده ‌است اقتصاد سیاسی ترکیه و نقاط قوت و نقاط ضعف آن طی سال‌های 2022-2002 در چارچوب داده‌های آماری، بررسی شود. در ابتدای پژوهش، مقدمه‌ای از تعاریف مفاهیم اصلی داریم و در بخش مبانی نظری از تئوری نئولیبرالیسم کمک گرفته و به بررسی تأثیر سیاست اقتصادی بر رشد اقتصادی، تورم و گردشگری پرداخته‌ایم. اینکه آیا اقتصاد سیاسی ترکیه طی این سال‌ها موفق عمل کرده‌ است یا خیر سؤال اصلی این پژوهش را شامل می‌شود. فرضیه بر این مبنا قرار دارد که اقتصاد درهای باز، سیاست‌های اتخاذی و اعمالی حزب حاکم عدالت و توسعه بر موفقیت اقتصاد سیاسی ترکیه تأثیر مثبت داشته‌است. با روش مقایسه‌ای و بررسی داده‌های مربوط به رشد اقتصادی و تورم طی سال‌های مذکور می‌توان به این نتیجه رسید که اصلاحات اقتصادی انجام شده در این دوره و سیاست‌های اجرایی در زمینه خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری در ورود ترکیه به اقتصاد جهانی مؤثر عمل کرده ‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Political Economy of Turkey's Justice and Development Party(2002-2022)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Rasoulinezhad 1
  • Zahra Sadat Firouzi Ghozlou 2

1 Associate Professor, Faculty of World Studies, University of Tehran, Tehran, Iran

2 M.A student of World Studies, Department of Turkish Studies, University of Tehran, Tehran, Iran, corresponding Author: Zahrafirouzi.sf@gmail.com