نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران: نویسنده مسئول forouji@tabrizu.ac.ir

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

یکی از موضوعات مورد علاقۀ پژوهشگران تاریخ قرون نخستین اسلامی ایران، بحث بازخیزی و احیای سنت های سیاسی ایران پیش از اسلام در دورۀ حکومت های متقارن است. تمرکز پژوهش حاضر بر دورۀ آل بویه قرار دارد و سؤال اصلی آن دربارۀ چیستی عوامل و انگیزه های امرای آل بویه در توجه و اهتمام به سنت های سیاسی ایران پیش از اسلام طرح شده است. متعاقباً پژوهش به ذکر پاره ای از عوامل می پردازد، جوانب چالش زا و اشکالات پاره ای از عوامل  معروف را مورد بحث قرار می دهد و به شناسایی پاره ای عوامل نامعروف می پردازد. با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با اتکاء به شواهد مأخوذ از منابع آشکار می گردد که نمی توان پاره ای از عوامل را به سبب وجود استدلالات تأییدکننده مطلقاً پذیرفت و برخی دیگر را به سبب نادیده گرفته شدن ردّ نمود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors and Motives of Attention and Endeavor of Buyids to the Political Traditions of Pre-Islamic Iran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Orouji 1
  • Fatemeh Homara 2

1 Associate Professor, Department of History, Tabriz University, Tabriz, Iran, corresponding Author:forouji@tabrizu.ac.ir

2 MA degree in Iranian History of the Islamic Period, Tabriz University, Tabriz, Iran