نویسندگان

1 استاد تمام،گروه علوم سیاسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران: نویسنده مسئول

2 دانشجوی دکتری، روابط بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده


رسانه ها نوین همانند شبکه های اجتماعی در سده بیست و یکم بازیگر اصلی زندگی انسان ها شناخته می شوند. این بازیگری در همه سطوح اعم از سطح کلان همانند معرفی سبک زندگی، اقتصاد کلان(اعم از اقتصاد جهانی و بستر اقتصاد کنونی جهان)، شکل گیری سیاست نوین و همچنین در سطح خرد همانند نوع هویت محلی، سبک تغذیه و....شامل می­شود. در این راستا منافع ملی کشورها نیز متحول شده است. در واقع باید کشورها منافع ملی خود را در همه ابعاد با توجه به نقش رسانه ها مورد بازنگری قرار دهند. این پژوهش به تاثیر رسانه ها در منافع ملی کشورها می پردازد. در واقع، رسانه های نوین همانند اینترنت از ظرفیتی برخوردار است که باعث حفظ و پیشبرد منافع منلی کشور چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی می شود. در سطح داخلی می توان به افزایش مشارکت مردم، آگاهی بخشی، شفافیت در همه مسایل، کاهش هزینه های دولت، جلوگیری از رانت خواری، دولت الکترونیک و...می توان اشاره کرد. در سطح بین المللی ارتقای امنیت ملی، کاهش اسیب پذیری، حضور فعال در تحولات و مسایل بین المللی، ترویج هنجارها و هویت خود در سطح جهانی و... با توجه به کارکرد و ظرفیت رسانه های نوین امکانپذیر خواهد بود. در همه این عرصه ها، منافع ملی کشور در عرصه اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی تامین خواهد شد. البته بایستی به توان رسانه های داخلی، سواد رسانه ای، بازیگری فعال در عرصه ها رسانه ها و کاهش تبعات منفی رسانه نوین توجه داشت.

تاریخ دریافت : 24/06/1401-  تاریخ پذیرش:28/07/1401

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Modern Media in Advancing National Interests (Theoretical Perspective)

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Mottagi 1
  • Sefatullah Shahverdi 2

1 Full Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran: Corresponding author

2 PhD student, International Relations, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

چکیده [English]

Dr. Ebrahim Mottaghi
Sefato Allah Shahverdi
 
Abstract:
 Modern media are recognized as the main actor of human life in the 21st century as social media. This act at all levels, including the macro level, such as the introduction of lifestyle, macroeconomics (both the global economy and the context of the current world economy), the formation of new politics, as well as at the micro level such as local identity, nutrition style. In this re­g­a­rd, the national interests of countries have also changed. In fact, states must re-examine their national interests in all respects with regard to the role of the media. This study examines the impact of the media on national interests. In fact, modern media, like the Internet, has the capacity to protect and advance the country's national interests, both domestically and in­te­rn­at­i­o­n­a­l­l­y. At the domestic level we can mention increased public participation, in­crease in awareness, and transparency on all issues, reducing government s­p­ending, preventing rent-seeking, e-government and more. At the in­t­e­r­n­at­io­n­al level, promoting national security, reducing vulnerability, actively pa­rti­ci­pating in international developments, promoting our norms and identity at a global level. They are possible with modern media due to their function and capacity. In all these areas, the nation's national interests in the economic, se­curity, cultural and social spheres will be fulfilled. Of course, attention m­u­s­t be paid to the power of internal media, media literacy, work in the media, and the reduction of the negative effects of new media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • National Interests
  • Globalization
  • Social Networks
  • Social Democracy
  • lifestyle