نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، ایران

2 دانشجوی دکترای، اندیشه سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

چکیده


چکیده:
کشور ایران پیچیدگی ­ها، خصوصیات و شرایط خاصی دارد که از آن جمله می­توان به وجود قدرتمندی ارزش­ های دینی سنت­ها و باز تولید ارزش­های دینی در عصر جهانی شدن اشاره کرد. به همین دلیل اکثر متفکران از چالش سنت و تجدد، انقطاع و گسست در گفتمان مدرنیته در ایران سخن می­ گویند. دیدگاه ­های روشنفکران کنونی ایران را از بعد عرفی شدن می­ توان به دو دسته کلی تقسیم نمود یعنی افکار و اندیشه ­های دنیاگرایی و افکار و اندیشه­ های دنیا پرستی. گفتمان روشنفکران دنیاگرا بیانگر، هماهنگی دین و دنیا ، تحقق آموزه ­های دنیوی اسلام، انفکاک بین دنیا و دنیا، نگرش کارکردی به دین، خصوصی کردن عرصه دین، اخلاقی و سیاسی و نگرش چند سطحی یا لایه ­ای به اسلام می‌باشد. البته باید گفت که نگرش و گفتمان روشنفکران در باب عرفی شدن ایران با اشکالات ساختاری مواجه است. با این توضیح که از یک سو با توجه به ظرفیت و پتانسیل دین از ایران هرگونه تحول مرتبط با دین باشد. عرفی شدن بسترها و خاستگاه ­های متناسب خود را می ­طلبد که در ایران با توجه به قدرت دین عناصر ذهنی ایرانیان و ... شکل نمی­گیرد. عرفی شدن دین در ایران فاقد پشتوانه­ های فلسفی، فکری، دینی و اجتماعی مستحکمی است. تحولات اجتماعی، سیاسی و ... بیانگر تحول از کارکردهای حکومت دینی با توجه به تشکیل حکومت دینی و ورود آموزه ­های دینی به عرصه سیاست و اجرا می­ باشد. دین گفتمان غالب در عرصه­ های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و همچنین فردی و اجتماعی است. و تمامی لایه ­های معرفتی، الگوی رفتاری و کرداری، ذهنی و آفاقی ایرانیان دینی است.
واژگان کلیدی: ایران، عرفی شدن، معرفت، روشنفکران، جهانی شدن


تاریخ دریافت: 10/08/1401- تاریخ پذیرش15/09/1401

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Scientific Discourse Developments in the Fourth Quarter of the Islamic Republic of Iran with an Emphasis on National Interest

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Abassi 1
  • Mehrsa majdi 2

1 Associate Professor and faculty member, Faculty of Political Science, Shiraz University, Iran: Corresponding author

2 Ph.D. student, Political Thought, Faculty of Law and Political Sciences, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran

چکیده [English]

Scientific Discourse Developments in the Fourth Quarter of the Islamic Republic of Iran with an Emphasis on National Interest
Dr.Ebrahim Abbassi
Mehrsa Majdi
Abstract:
Iran has particular complexities, characteristics and certain condi-tion, including strong religious tradition and reproduction of religious values in the globalization era. Therefore, the majority of intellectuals talk about the challenge between tradition and modernity and a gap in the discourse of modernity in Iran. The viewpoints of recent Iranian intellectuals could be categorized in two groups after secularization in Iran: mundane thoughts and worldly thoughts. The discourse of worl-dly intellectuals shows the harmony between religion and world, func-tional attitudes toward religion, the privatization of religion and multi-level attitude towards Islam. The attitude of intellectuals toward secul-arization has structural problems. The secularization needs approp-riate conditions that don’t shape because of religion’s power and min-dset of Iranians. The secularization has suffered from the lack of strong philosophical, religious and social backgrounds. Social and political development indicate a change in the functions of theocracy because of introduction of religious doctrines to the field of politics and execution. Religion is dominant discourse in social, political, personal, cultural and economic sphere. Moreover, it has shaped behavioral, behavioral, mental, and occult pattern of religious Iranians and their all episteme-ological layers.
Key Words:Iran, Secularization, Epistemology, Intellectuals, Globa-lization
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Secularization
  • Epistemology
  • Intellectuals
  • globalization