نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران: نویسنده مسئول shamsini_h@yahoo.com

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، واحد کرج،دانشگاه آزاد اسلامی،کرج،ایران

چکیده

با توجه به اینکه اخلاق سیاسی یکی از مهمترین موضوعات زندگی سیاسی همه جوامع بوده است، مورد توجه همه متفکران، فلاسفه، شاعران و ادیبان نیز قرار گرفته است. این موضوع با توجه با ساختار سیاست ورزی، تاریخی و فرهنگی بیش از سایر جوامع بوده است. سوال و محور اصلی این پژوهش مولفه های اخلاق سیاسی در آثار سعدی بخصوص در بوستان است. البته باید گفت که اخلاق سیاسی در ادب نامه ها و آثار ادبی همچون بوستان سعدی با ویژگی های خاصی همچون رفتار حاکمان با مردم، فضیلت مندی، اجتناب از رذیلت اخلاقی و پند ارایه شده است که با سیاست نامه ها و آثار فلاسفه سیاسی متفاوت هستند. با استفاده از روش تحلیل محتوا شاخص های اخلاق سیاسی در بوستان همانند عدالت، مردم مداری، انتقادپذیری و... استخراج شده است. البته این مصادیق اخلاق سیاسی در کتاب بوستان هم شامل حاکمان و هم مردم می شود. به همین دلیل در آرای سعدی برخلاف برخی از دیگر فلاسفه و متفکران، تفکیکی بین اخلاق فردی و اجتماعی و  اخلاق دو سطحی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Political Ethics in Saadi's Opinions; with an Emphasis on the Saadi Garden

نویسندگان [English]

  • Hasan Shamsini Ghiasvand 1
  • Fatemeh Nori ِDorBati 2

1 Assistant Professor, Department of Political Science, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran corresponding Author: shamsini_h@yahoo.com

2 Ma student in Political Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran