نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد هشتگرد، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران: نویسنده مسئول

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

چکیده


امنیت در همه ابعاد آن یکی از مهمترین وظایف دولت ها از گذشته تاکنون بوده است. در سده بیست و یکم اهمیت و جنبه های امینت همانند امنیت سایبری و روانی بیش از گذشته شده است. بعد امنیت اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است چرا که خاستگاه ابعاد دیگر امنیت در یک جامعه شناخته می شود. بالطبع در نگرش امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری به مقوله امنیت تاکید شده است. هدف محوری این پژوهش واکاوی ابعاد امنیت اجتماعی در آرا امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری است. با توجه به بنیان های هستی شناختی و انسان شناختی  امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری می توان گفت که در ارا امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری چه در سطح کلان و چه در سطح خرد به امنیت اجتماعی پرداخته شده است. چنانکه در ابعاد کلان می توان به احساس امینت در جامعه، عدالت آموزشی، وفاق و مشارکت همگانی، همزمانی بعد درونی (معنوی) امنیت با بعد عینی و مادی، عدالت اجتماعی و احساس برابری در بین شهروندان اشاره کرد. در سطح خرد می توان عناصری همانند کاهش قوانین تبعیض آمیز، مبارزه به شکاف طبقاتی و اجتماعی، رسیدگی همه جانبه اقتصادی، آموزشی و... به محرومین جامعه، انتخابات، نظارت بر عملکرد نهادها و مدیران، مبارزه با فساد اداری و...مورد تاکید قرار داد.


تاریخ دریافت:10/4/1401- تاریخ پذیرش: 29/5/1401

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Security in the Opinion of Imam Khomeini and Supreme Leader

نویسندگان [English]

  • Mohsen Jalilvand 1
  • Razieh Hashemi 2

1 Assistant Professor and Faculty Member, Faculty of Law and Political Science, Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law and Political Sciences, Hashtgerd Branch, Islamic Azad University, Alborz, Iran: Corresponding author

2 Master's student, Political Science, Faculty of Law and Political Science, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran

چکیده [English]

Dr. Mohsen Jalilvand
Razieh Hashemi                                                     
Abstract:
Security in all its dimensions has been one of the most important obl­i­g­a­ti­o­n­s for governments of the past to the present. In the 21st century, the im­p­o­rt­a­n­ce and aspects of security, such as cyber and psychological security, have b­ec­ome more important than ever. The social security dimension has been particularly important since it is the origin of other dimensions of sec­u­r­ity in a society. Obviously, Imam Khomeini and Supreme Leader emphasized on security. The main purpose of this research is to analyze the dimensions of social security in the opinion of Imam Khomeini and of Supreme Leader. G­i­v­en the ontological and anthropological foundations of Imam Khomeini a­n­d the Supreme Leader, Imam Khomeini and the Supreme Leader have co­n­s­i­d­e­r­ed social security at both the macro and micro levels. At the macro level, we c­an mention the sense of security in society, educational justice, public co­n­s­e­n­sus and participation, the coherence of the (spiritual) inner dimension of security with the objective and material dimension, social justice and a sense of equality among citizens. At the micro level, we can include elements such as reducing discriminatory laws, combating class and social divisions, ad­d­r­e­­ssing economic, educational of destitute community, elections, monitoring the performance of institutions and managers, combating corruption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Supreme Leader
  • Security
  • Social Security
  • Social Justice