نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران: نویسنده مسئول

2 گروه آموزشی تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

جان فوران بر آن است که روحانیت شیعه عصر صفوی جزء هیات حاکمه بوده که بعدها کم کم بخشی از آن از دولت فاصله گرفته و در دوران قاجار به مردم متمایل و با طبقه بازار درآمیخته می­شود اما در عصر پهلوی بخاطر میزان بالای وجوهات و دریافتی از بازاریان متمول می­شود. وی معتقد است که در دوران آخرین شاهان صفوی، روحانیت با مقام شیخ الاسلامی ملا محمد باقر مجلسی به طور مستقیم هیات حاکمه را تحت کنترل خود در می­آورد با این حال در جریان جنبش تنباکو، آشتیانی را محکوم می­کند که در لغو دیگر امتیازات واگذار شده به بیگانگان کوتاهی کرده و در انقلاب مشروطه روحانیان را به واگرایی متهم می­کند. براین اساس این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی ضمن نقد دیدگاه­های فوران، در صدد است تا به این پرسش پاسخ مناسب دهد که چرا فوران در تحلیل­های خود نسبت به روحانیت به چنین دیدگاهی دست یافته است؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the Marxist view of John Foran in the book "Fragile Resistance"Case Study ; Clergy from the Safavid era to the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • talat dehpahlevan 1
  • somayeh momeneh 2

1 Assistant Professor, Department of History, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran: Corresponding author, :pahlavant65@gmail.com

2 Department of History, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Jan Foran believes that the Shiite clergy of the Safavid era was a part of the ruling body, which later gradually distanced itself from the government, and during the Qajar era, it was inclined to the people and mixed with the market class, but in the Pahlavi era, due to the high amount of funds and receipts. It gets rich from marketers. He believes that during the era of the last Safavid kings, the clergy with the position of Shaykh al-Islami Mullah Muhammad Baqir Majlesi directly controlled the ruling body, however, during the tobacco movement, he condemned the reconciliation that was canceled in another Privileges granted to outsiders are neglected and in the constitutional revolution, he accuses clerics of divergence. Therefore, this research aims to give an appropriate answer to the question of why Foran reached such a point of view in his analysis of the clergy while using the analytical descriptive method while criticizing Foran's views

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clergy
  • constitutionalism
  • Islamic revolution
  • Safavid
  • Qajar ​