نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران: نویسنده مسئول mhpor@yahoo.com

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه به عنوان بازیگر منطقه ای، دخیل در تحولات قفقاز جنوبی است. سوال اصلی این پژوهش این است که بحران قفقاز جنوبی چه تاثیراتی بر سیاست‌گذاری‌های امنیت فدراسیون روسیه بخصوص در سال های 2022- 2020 داشته است. بر اساس روش توصیفی-تحلیلی می توان گفت که بحران قفقاز جنوبی با توجه به واقعیت‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی منطقه خارج نزدیک موجب افزایش دیپلماسی رفت و برگشت و ارتقای سیاست‌های واقع‌گرایانه ژئوپلیتیکی فدراسیون روسیه و کاهش جایگاه کلیت پیمان امنیت دسته جمعی کشورهای مشترک‌المنافع گردیده است. آنچه در قفقاز جنوبی بیشترین اهمیت را برای روسیه داشته، ایجاد مانع در مقابل حضور و نفوذ غیر قابل کنترل بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، تضمین امنیت مرزهای جنوبی و مقابله با تهدیدات برهم زننده امنیت مورد نظر خود و در نهایت مانع تراشی در مقابل فروپاشی مجدد این کشور بخصوص در قفقاز شمالی بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of the South Caucasus Crisis on the Security Policymakers of the Russian Federation, 2012-2012

نویسندگان [English]

  • Mohammad Por Ghorban 1
  • Salman Dowlatpanah Majareh 2

1 Assistant Professor, Department of Political Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran .corre‌spo‌nd‌ing Author: mhpor@yahoo.com

2 MA student in International Relations, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran