نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 کارشناسی ارشد تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران: نویسنده مسئول Ftapdoughie@yahoo.com

3 دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 کارشناسی ارشد تاریخ ایران بعد از اسلام، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

استفاده از تاکتیک جنگ روانی در نبردهای نظامی، از جملۀ روش هایی است که می تواند سرنوشت جنگ ها را به نحو مطلوبی تغییر دهد. هرچند برخی این پدیده را رویکردی جدید تصور می کنند، اما جنگ روانی قدمت دیرینه در تاریخ دارد. مغولان با ایجاد رعب و هراس در دل دشمنان خود، تخریب شدید روحیۀ نظامیان و مردمان سرزمین ها و استفاده از قرابت های نژادی و زبانی و همچنین بهره گیری از اختلافات داخلی وایجاد تفرقه در بین رقبای خود، به پیروزی های چشمگیری دست یافتند. این پژوهش تلاشی است در جهت پاسخ به این سؤال که مغولان چگونه از جنگ روانی برای غلبه بر دشمنان خود بهره می گرفتند؟ کاربست جنگ روانی در فتوحات مغولان به روش توصیفی ـ تحلیلی اشاره شده است تا به این نتیجه نایل شویم که مغولان قسمت عمده ای از پیروزی های خود را در استفاده از تاکتیک مذکور به دست می آوردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of psychological warfare in the Mongol conquests

نویسندگان [English]

  • vali dinparast 1
  • fardin tapdoughie 2
  • Dariush Vazifeh 3
  • behnam jabari 4

1 Associate Professor of History, History Department, Faculty of Law and Social Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran

2 M A of History, History Department, Faculty of Law and Social Sciences, Tabriz University, Tabriz, Irancorresponding Author : Ftapdoughie@yahoo.com

3 PhD student in History, History Department, Faculty of Law and Social Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran

4 Master of History, History Department, Faculty of Law and Social Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran