نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول Mmthp2006@gmail.com

2 دکترای علوم سیاسی و استاد دانشگاه

چکیده

در دهه‌های اخیر، دولت های مختلف تمایل به بهره گیری از قدرت نرم دارند. قدرتی که بر استفاده از ابزارهای متفاوتی برای ایجاد جذابیت برای نفوذ و افزایش نفوذ در کشورهای دیگر تاکید می‌کند و یکی از ابزارهای جنگ نرم رسانه ها می باشند. بر این اساس این مقاله که به بررسی نقش قدرت نرم رسانه در مشروعیت سیاسی دولت ها پرداخته است. در مورد نتایج این مطالعه باید بطور خلاصه گفت که قدرت رسانه از یک طرف با توجه به کارکردهایی از جمله انگاره سازی، دوگانگی، نفوذ سایر فرهنگ ها و دولت ها و ... می تواند تبدیل به عنصری جهت کاهش مشروعیت سیاسی دولت ها شود و از طرفی دیگر با کارکرد هایی از جمله آگاهی دادن، اطلاع رسانی واقعیت ها، نفوذ در اخبار، آمادگی و قدرت پیشبینی، برنامه ریزی و در اختیار داشتن زیرساخت های اطلاع رسانی می تواند به افزایش مشروعیت سیاسی دولت ها منجر شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Autopsy of national interests in the framework of foreign policy discourses of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Maseod Motalebi 1
  • Majid Norouzi kholaki 2

1 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran ,corresponding Author: Mmthp2006@gmail.com

2 PhD in political science and university professor