نویسندگان

1 استادیار،گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران: نویسنده مسئول

2 دانشجوی دکتری، علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

چکیده

 غفار زارعی[1]
 غلام عباس فدایی دولت[2]
حسن نرمانی[3]
 
چکیده:
خاورمیانه در دهه 2010 تا 2020 بیش از گذشته بحرانی شده است. این بحران نشات گرفته از موضوعاتی از قبیل موج دموکراسی خواهی، افزایش تنش بین کشورهای منطقه ای، داعش و بحران سوریه و... بوده است. به همین دلیل روابط و همچنین اتحادها و ائتلاف کشورهای منطقه­ای نیز با دگردیسی مواجه شده است. یکی از این تحولات روابط بین عربستان و رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر است. نزدیکی تاکتیکی عربستان بعنوان محورکشورهای عربی منطقه و جهان اهل تسنن  و رژیم صهیونیستی از اهمیت خاصی برخوردار است. دلایل مختلف داخلی، منطقه­ای و بین­ المللی باعث نزدیکی بیشتر عربستان و رژیم صهیونیستی شده است. در این راستا می توان به چالش های داخلی عربستان، افزایش قدرت منطقه ای ایران، بحران یمن، کاهش نفوذ منطقه ای عربستان، فشار دولت ترامپ بر مدیران عربستان و.... اشاره کرد. البته باید گفت که عادی سازی روابط عربستان و رژیم صهیونیستی بیشتر تاکتیکی است، چرا که روابط رژیم صهیونیستی و عربستان بنا به دلایلی همچون محور جهان تسنن، عربستان خاستگاه اصلی افراط گرایی و جنبش های ضد صهیونیستی، نگرش منفی سران صهیونیسم به سران اعراب و..... نمی تواند استراتژیکی شناخته شود.[1]- استادیار،گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی،لامرد، ایران: نویسنده مسئول
 ghafarzarei@yahoo.com


[2]- دانشجوی دکتری، علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران
Ghadaei57@gmail.com


[3]- دانشجوی دکتری، علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران
Narmani.h1396@yahoo.com
 تاریخ دریافت: 07/10/1401- تاریخ پذیرش: 20/11/1401

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of the Relations between Saudi Arabia and the Zionist Regime from 2010 to 2020

نویسندگان [English]

  • Ghaffar Zarei 1
  • Ghulam Abbas Fadaei Dolat 2
  • Hasan Narmani 2

1 Assistant Professor, Department of Political Science, Lamard branch, Islamic Azad University, Lamard, Iran: Corresponding author

2 PhD student, Political Science, Lamard Branch, Islamic Azad University, Lamard, Iran

چکیده [English]

Dr.Ghaffar Zarei[1]
Ghulam Abbas Fadaei Dolat [2]
Hasan Narimani[3]
 
Abstract:
The Middle East has become more critical in the 2010-2015 decade than ever before. This crisis has originated from issues such as the wave of democratization, increasing tensions between regional countries, ISIS and the Syrian crisis.  For this reason, relations as well as alliances and coalitions of regional countries have also undergone a transformation. One of these developments is the relationship between Saudi Arabia and the Zionist regime in recent years. The tactical proximity of Saudi Arabia as the axis of the Arab countries of the region and the Sunni world and the Zionist regime is of special importance. In this regard, we can mention the internal challenges of Saudi Arabia, increasing Iran's regional power, the crisis in Yemen, reducing Saudi regional influence, the Trump administration's pressure on Saudi officials, and so on. Of course, it should be said that the normalization of relations between Saudi Arabia and the Zionist regime is more tactical. Because the relations between the Zionist regime and Saudi Arabia cannot be considered strategic for reasons such as being the center of the Sunni world, Saudi Arabia is the main origin of extremism and anti-Zionist movements, the negative attitude of the Zionist leaders towards the Arab leaders.[1] - Assistant Professor, Department of Political Science, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Fars, Iran, Corresponding Author, email: ghafarzarei@yahoo.com


[2] - PhD Student in Political Science, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran, email: Ghadaei57@gmail.com


[3] - PhD Student, Political Science, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran, email: Narmani.h1396@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saudi Arabia
  • Israel
  • Iran
  • Persian Gulf
  • Regional Coalition