نویسندگان

1 استاد تمام و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده


چکیده:
ویروس کرونا همه ابعاد زندگی بشر را متحول کرده است. چنانکه برخی از جهان و زندگی پسا­­ کرونا سخن می­گویند. به عبارتی جهان به قبل از کرونا بازنخواهد گشت. هدف محوری این نوشتار تاثیرات کرونا بر فلسفه سیاسی و نگرش فلاسفه به کرونا چه در سطح کلان و همچنین در سطح خرد و مفاهیم زمانی است. با این توضیح که فلسفه سیاسی پاسخی به بحران­های زمانه خویشتن است. به همین دلیل متفکران کنونی با توجه به تاثیرات کرونا بر همه ابعاد زندگی بشر در سطح جهانی به تبیین فلسفی کرونا پرداخته­اند. در واقع کرونا موضوعات بنیادین فلسفه سیاسی همچون خیر و شر، سعادت و فضیلت مندی، ماهیت دولتها، سبک زندگی و برابری و جایگاه دین را مورد چالش قرار داده است، از سوی دیگر مفاهیم و موضوعات زمانی فلسفه سیاسی همچون نظام سرمایه­ داری، سبک مصرف، نوع دولت، قدرت نرم، بیوتوریسم و...با دیدگاه­ها و نظریه­های نوینی مواجه ساخته است. گرچه تعارضات فلسفی درباره تاثیرات کرونا اعم از دولت گرایی تا فروپاشی دولت، سرمایه داری تا زوال نظام سرمایه داری، علم گرایی و تکنولوژی تا تضاد با تکنولوژی و.... تداوم دارد.


تاریخ دریافت: 24/06/1401-  تاریخ پذیرش:28/07/1401

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Corona and Political Philosophy

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Taheri 1
  • Mohammad Bashiri Azar 2

1 Full professor and faculty member, Department of Political Science, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran: Corresponding author

2 Ma Degree, Political Science, Faculty of Law and Political Science, Takestan Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Abolghasem Taheri[1]
Ali Tahery Matin [2]
Abstract:
The corona virus has changed all aspects of human life. As some speak of the world and the afterlife. In other words, the world will return to before Corona. The main purpose of this article is Corona's influence on political philosophy and the philosopher’s approach to Corona, both at the macro level and at the micro level and time concepts. Explaining that political philosophy is a response to the crises of our time. For this reason, current thinkers have given a philosophical explanation of Corona, given the effects of Corona on all aspects of human life on a global scale. In fact, Corona has challenged the fundamental themes of political philosophy, such as good and evil, happiness and virtue, the nature of governments, lifestyles and equality, and the status of religion. Consumption, the type of government, soft power, biotourism, etc. have been confronted with new perspectives and theories. However, philosophical conflicts over the effects of Corona, from statehood to the collapse of the state, capitalism to the decline of the capitalist system, science and technology to the contradiction with technology, and so on, continue.[1] Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

[2] Graduate of Political Science, Islamic Azad University, Faculty of Law and Political Science, Takestan, Takestan, Iran, bashityazar@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona
  • Political Philosophy
  • Lifestyle
  • Capitalist System
  • Soft Power