نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران: نویسنده مسئول

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی،تاکستان، ایران

چکیده


چکیده:
راهبرد سیاست خارجی ایران نسبت به عراق بعد از سقوط صدام تحت تاثیر عناصر مختلف جغرافیایی، مذهبی، اقتصادی، محور مقاومت و....بوده است. این راهبرد با توجه به اشغال عراق توسط امریکا، زوال دولت و ارتش مستقر، نگرش خاص کشورهای منطقه ای باعث شد که بتدریج قدرت منطقه ای و جهانی ایران در عراق جدید افزایش یابد. بعد از سقوط صدام، سیاست خارجی ایران در عراق از یک سو باعث شکل گیری امنیت در عراق شد، چرا که بعد از صدام و زوال ارتش بعث، بحران های امنیتی عراق را فرا گرفت. ایران در صورت بندی امینت نوین عراق اعم از امنیت سخت افزاری و نرم افزاری نقش محوری داشت. اما از سوی دیگر دخالت سایر کشورهای منطقه ای همچون عربستان باعث شکل گیری بحران های نوین امنیتی در عراق شد. در واقع سیاست ایران در عراق در بعد امنیت ملی اثراتی پارادوکسیکالی داشته است. چنانکه در بعد اقتصادی و رشد اقتصادی و زوال جریان های افراطی همانند داعش تاثیرات مثبت و ظرفیت زا بوده است، ولی در ابعاد دیگر همانند حمایت رقبای منطقه ای ایران از شورش ها در عراق، تدام حیات گروههای افراطی و اقتدار دولت مرکزی با جالش های مواجه بوده است. 


تاریخ دریافت:25/07/1401- تاریخ پذیرش: 30/08/1401

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Iranian Foreign Policy on Post-Saddam Iraq’s National Security

نویسندگان [English]

  • Malek Zolghadr 1
  • Abolghasem Najafi 2

1 Assistant professor and faculty member, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Zanjan, Iran: Corresponding author

2 Ma student, Political Science, Faculty of Law and Political Science, Takistan Branch, Islamic Azad University, Takistan , Iran

چکیده [English]

Malek Zolghadr[1]
Abolghasem Najafi[2]
 
Abstract:
Iran's foreign policy strategy towards Iraq after the fall of Saddam has been influenced by various factors, including geography, religion, economy and axis of resistance. Given the US occupation of Iraq, the decline of established government and the army, the particular attitude of the regional countries gradually led to an increase in Iran's regional and global influence in the new Iraq. After the fall of Saddam, Iran's foreign policy in Iraq, on the one hand, shaped security in Iraq, because after Saddam and the fall of the Ba'athist army, the security crisis spread in Iraq. Iran has played a key role in shaping Iraq's new security, including hardware and software security. But on the other hand, the involvement of other regional countries, such as Saudi Arabia, has led to new security crises in Iraq. In fact, Iran's policy in Iraq has had paradoxical effects on national security. As the economic dimension and economic growth and the decline of extremist groups such as ISIS has had positive and capacity-building effects, but in other dimensions such as the support of Iran's regional rivals for the insurgency in Iraq, the survival of extremist groups, authority of the central government have been challenged.
 [1] Assistant Professor and Faculty Member, Faculty of Law and Political Science, Islamic Azad University, Zanjan, Iran, Corresponding Author, email: Malek_Zolghader@yahoo.com.


[2] M.Sc. Student, Political Science, Faculty of Law and Political Science, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan , Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iraq
  • Iran
  • National Security
  • Post Saddam
  • Regional Power