جایگاه رسانه های نوین در پیشبرد منافع ملی در چشم انداز نظری

چکیده

 
ابراهیم متقی[1]
صفت الله شاهوردی[2]
 
رسانه ها نوین همانند شبکه های اجتماعی در سده بیست و یکم بازیگر اصلی زندگی انسان ها شناخته می شوند. این بازیگری در همه سطوح اعم از سطح کلان همانند معرفی سبک زندگی، اقتصاد کلان(اعم از اقتصاد جهانی و بستر اقتصاد کنونی جهان)، شکل گیری سیاست نوین و همچنین در سطح خرد همانند نوع هویت محلی، سبک تغذیه و....شامل می­شود. در این راستا منافع ملی کشورها نیز متحول شده است. در واقع باید کشورها منافع ملی خود را در همه ابعاد با توجه به نقش رسانه ها مورد بازنگری قرار دهند. این پژوهش به تاثیر رسانه ها در منافع ملی کشورها می پردازد. در واقع، رسانه های نوین همانند اینترنت از ظرفیتی برخوردار است که باعث حفظ و پیشبرد منافع منلی کشور چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی می شود. در سطح داخلی می توان به افزایش مشارکت مردم، آگاهی بخشی، شفافیت در همه مسایل، کاهش هزینه های دولت، جلوگیری از رانت خواری، دولت الکترونیک و...می توان اشاره کرد. در سطح بین المللی ارتقای امنیت ملی، کاهش اسیب پذیری، حضور فعال در تحولات و مسایل بین المللی، ترویج هنجارها و هویت خود در سطح جهانی و... با توجه به کارکرد و ظرفیت رسانه های نوین امکانپذیر خواهد بود. در همه این عرصه ها، منافع ملی کشور در عرصه اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی تامین خواهد شد. البته بایستی به توان رسانه های داخلی، سواد رسانه ای، بازیگری فعال در عرصه ها رسانه ها و کاهش تبعات منفی رسانه نوین توجه داشت.[1]- استاد تمام،گروه علوم سیاسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران: نویسنده مسئول
Ebrahim_motaqi@yahoo.com


[2] - دانشجوی دکتری، روابط بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران
تاریخ دریافت:25/5/1398-  تاریخ پذیرش:20/6/1398

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The position of modern media in advancing national interests in a theoretical perspective