اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسن شمسینی غیاثوند

علوم سیاسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

shamsini_hatyahoo.com
09126445953

سردبیر

عبدالرحمن عالم

علوم سیاسی استاد دانشگاه تهران

aalemattu.ac.ir

جانشین سردبیر

سید اسدالله اطهری

روابط بین الملل استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

asadolah.atharyatyahoo.com

مدیر اجرایی

راضیه هاشمی

علوم سیاسی کارشناس نشریه

r_hashemi85atyahoo.com
09399958331

اعضای هیات تحریریه

رضا دهقانی

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه تبریز

r.dehqaniatyahoo.com

حسین دهشیار

روابط بین‌الملل استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

h_daheshiaratyahoo.com

علیرضا رضایی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه همدان

alirezarezaeiatgmail.com

عبدالرحمن عالم

علوم سیاسی استاد دانشگاه تهران

aalematut.ac.ir

ابراهیم عباسی

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه شیراز

e.abassi.iratgmail.com

رسول عرب خانی

تاریخ معاصر استادیار دانشگاه پیام نور زنجان

rasoularabkhaniatyahoo.com

حاکم قاسمی

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام خمینی (ع)

ghasemiatikiu.ac.ir

ابراهیم متقی

روابط بین الملل استاد دانشگاه تهران

mottaghiatut.ac.ir

مشاور علمی

فاطمه اروجی

تاریخ ایران اسلامی دانشیار دانشگاه تبریز

foroujiattabrizu.ac.ir

غفار زارعی

علوم سیاسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

ghafarzareiatyahoo.com

سید جواد صالحی

علوم سیاسی استادیار دانشگاه شیراز

salahiatcmess.ir

آرمین امینی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

aminiatyahoo.com

رحمت حاجی مینه

روابط بین الملل استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

hajrahmatatgmail.com

محسن جلیلوند

روابط بین الملل استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

mohsenjalilvand1351atgmail.com

مسعود مطلبی

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه آزادشهر

mmthp2006atgmail.com

مالک ذوالقدر

علوم سیاسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

malek_zolghaderatyahoo.com

حسن لاسجردی

علوم سیاسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

shamsini_hatyahoo.com

نادر هوشمندیار

سیاستگذاری عمومی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

nader.houshmandyaratgmail.com

ویراستار انگلیسی

احسان اعجازی

ویراستار

ehsan.ejaziatgmail.com

ویراستار

علی همه خانی

ویراستار

ali.hamekhaniatyahoo.com

مهدی لکزی

ویراستار

mehdi_lakziatyahoo.com