اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسن شمسینی غیاثوند

علوم سیاسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

shamsini_hyahoo.com
09126445953

سردبیر

حسین دهشیار

روابط بین‌الملل استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

h_daheshiaryahoo.com

جانشین سردبیر

سید اسدالله اطهری

روابط بین الملل استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

asadolah.atharyyahoo.com

مشاور علمی

غفار زارعی

علوم سیاسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

ghafarzareiyahoo.com

آرمین امینی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

aminiyahoo.com

محسن جلیلوند

روابط بین الملل استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

mohsenjalilvand1351gmail.com

مهدی علیخانی

روابط بین الملل استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

alikhanimailyahoo.com

مسعود مطلبی

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه آزادشهر

mmthp2006gmail.com

مالک ذوالقدر

علوم سیاسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

malek_zolghaderyahoo.com

حسن لاسجردی

علوم سیاسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

shamsini_hyahoo.com

نادر هوشمندیار

سیاستگذاری عمومی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

nader.houshmandyargmail.com

ویراستار

علی همه خانی

ویراستار

ali.hamekhaniyahoo.com

مهدی لکزی

ویراستار

mehdi_lakziyahoo.com