دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، تابستان 1399، صفحه 1-157 ((شماره شاپا: 5528-2645)) 
2. بررسی روابط عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی 2010 تا 2020

صفحه 1-22

غفار زارعی؛ غلام عباس فدایی دولت؛ حسن نریمانی