نگاهی به روابط آمریکا و مصر: ارزش گرایی یا منفعت گرایی(2011-2013)

چکیده

 علی باقری دولت آبادی[1]
چکیده:     
روابط آمریکا با مصر از سال 1979 تاکنون روابطی خاص و ویژه بوده است. روند سازش مصر با اسرائیل موجب گردید تا مقامات آمریکایی حمایت از حاکمان مصر را سرلوحه برنامه­های خود قرار دهند؛ اما این حمایت سیاسی به یکباره در سال 2011 از دیکتاتور مصر سلب و زمینه چرخش قدرت در مصر فراهم گردید. پرسش اصلی پژوهش حاضر رمزگشایی از این سلب حمایت از حسنی مبارک و دلیل روی آوردن مجدد به دولت سیسی است. رفتاری که با خود این سوال را به همراه داشت: آیا سیاست خارجی آمریکا ارزش محور است یا منفعت محور؟ فرضیه اصلی پژوهش بر منافع محور بودن سیاست خارجی آمریکا تاکید دارد و حفظ موازنه قدرت در خاورمیانه را اصل شکل دهنده رفتارهای آمریکا نسبت به تحولات منطقه می­داند. برای انجام پژوهش حاضر از چارچوب نظری رئالیسم تهاجمی و روش کیفی از نوع توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.[1]- دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه یاسوج، کهکیلویه و بویر احمد، ایران
abagheri@mail.yu.ac.ir
تاریخ دریافت:18/2/1389 - تاریخ پذیرش: 22/3/1398

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Look at US-Egypt Relations: Value-Oriented or Interest-Oriented? (2011-2013)