نگاهی به روابط آمریکا و مصر: ارزش گرایی یا منفعت گرایی(2011-2013)

چکیده

روابط آمریکا با مصر از سال 1979 تاکنون روابطی خاص و ویژه بوده است. روند سازش مصر با اسرائیل موجب گردید تا مقامات آمریکایی حمایت از حاکمان مصر را سرلوحه برنامه های خود قرار دهند؛ اما این حمایت سیاسی به یکباره در سال 2011 از دیکتاتور مصر سلب و زمینه چرخش قدرت در مصر فراهم گردید. پرسش اصلی پژوهش حاضر رمزگشایی از این سلب حمایت از حسنی مبارک و دلیل روی آوردن مجدد به دولت سیسی است. رفتاری که با خود این سوال را به همراه داشت: آیا سیاست خارجی آمریکا ارزش محور است یا منفعت محور؟ فرضیه اصلی پژوهش بر منافع محور بودن سیاست خارجی آمریکا تاکید دارد و حفظ موازنه قدرت در خاورمیانه را اصل شکل دهنده رفتارهای آمریکا نسبت به تحولات منطقه می داند. برای انجام پژوهش حاضر از چارچوب نظری رئالیسم تهاجمی و روش کیفی از نوع توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Look at US-Egypt Relations: Value-Oriented or Interest-Oriented? (2011-2013)