تاثیر فضای مجازی در افزایش نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی

چکیده

سعید جهانگیری [1]
یکی از مهمترین پدیده های نوظهور در فضای مجازی، که امکان تشکیل اجتماع های مجازی را فراهم می کند، شبکه های اجتماعی مجازی است که به عنوان نیروی پیش رونده در تغییرات اجتماعی و سیاسی جوامع محسوب می‌شوند. در بررسی نیروهای اجتماعی در فضای علمی جداساز پارادایم مدرن، کلیه مطالعات به سمت توجه به لایه بندی ها و گروه بندی ها هدایت می شود. برای این لایه ها و گروه بندی ها، مرزها و ثبات مشخصی فرض می شود و درنتیجه شناخت واقعی نیروهای اجتماعی دچار ضعف و نقصان می گردد، فضای مجازی از نظر گونه‌ها و اقسام نیروهای اجتماعی فعّال در آن، خصوصیت «موزائیکی» و «چندپاره» دارد؛ یعنی چنین نیست که یک گفتمان «واحد» و «یکپارچه»، هویت فکری و معرفتی این نیروها را پدید آورده باشد، بلکه با وجود برخورداری نیروهای پیش‌گفته از برخی اشتراک‌ها، پاره‌ای افتراق‌ها موجب شکل‌گیری «تکثر و تعدّد گفتمانی» در فضای مجازی شده است.و در این پژوهش در صد این هستیم که به این پرسش پاسخ دهیم که شبکه های مجازی چه تاثیری در افزایش نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی دارد؟[1]- دکتری، گروه علوم سیاسی، مسائل ایران، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
saeedjahangiri61@yahoo.com
تاریخ دریافت:14/12/1397- تاریخ پذیرش:16/8/1398

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Cyberspace on Increasing the Role of Social Forces in Political Life

چکیده [English]

One of the most important emerging phenomena in the virtual space, which enables the creation of virtual communities, are virtual social networks that are regarded as a progressive force in the social and political changes of societies. In studying social forces in the modern science paradigm separation science, all studies focus on layering and grouping. For these layers and groups, boundaries and certain stability are assumed, and as a result, the real recognition of the social forces is weakened and weakened. A virtual space in terms of the species and types of the active forces in it, the "mosaic" And it is "split"; it does not mean that a "unitary" and "integrated" discourse has created the intellectual and epistemic nature of these forces, but, despite the presence of the forces provided by some subscriptions, some of the differences make up the "plurality and diversity of discourse". In this research, we are responsible for answering the question of how virtual networks affect increasing the role of social forces in political life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cyberspace
  • internet
  • social forces
  • political life