قران کریم، اطلاعات، تفسیر، اخلاق مداری، معنویت گرایی

چکیده

عناصر تاثیرگذار برتفسیر قرآن در عصر اطلاعات
حسن شمسینی غیاثوند [1]
حسین یوسفی ثابت[2]
چکیده:
نیاز به دین و معنویت برای انسان یک امر دائمی و فطری شناخته می­شود. در این راستا یکی از خصوصیات ادیان الهی از جمله اسلام تفسیر بوده است. بدین معنا که مفسران بر اساس اصولی چون تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر بر اساس احادیث نبوی، توجه به شرایط فرهنگی اجتماعی عصر نزول، تبیین معنای واژگان به ‌کار رفته در آیه، توجه به تاریخ گذشتگان و اقوام و ملل پیشین و نیز تکیه بر فهم شخصی خود به تفسیر آیات الهی پرداخته­ اند. هدف این تفسیر نیاز به دین منطبق با شرایط زمانی و مکانی بوده است. در عصر اطلاعات که بحران­های اخلاقی و هویتی و همچنین بی معنا شدگی انسانها و انزواگرایی افزایش یافته است، نیاز به دینی که به این بحران­ها پاسخ دهد بیش از گذشته شده است. به همین دلیل در سده بیست و یکم مفسران بر اساس مقتضیات روز و روش­های گفتمانی در عصر جهانی شدن همچون هرمنوتیک، به ارائه تفسیرهای نوین از قرآن کریم پرداخته­ اند. در این تفسیرها مولفه­ هایی همانند بحران هویتی، اخلاق مداری، معنویت گرایی، نسبی­گرایی و... بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: قران کریم، اطلاعات، تفسیر، اخلاق مداری، معنویت گرایی[1]- استادیار و عضوهیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران:نویسنده مسئول
shamsini_h@yahoo.com


[2]- کارشناس ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
Yousefisabet@gmail.com
تاریخ دریافت:9/7/1397- تاریخ پذیرش:7/8/1397
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elements Affecting the Conversion of the Qur'an in the Information Age