واکاوی کشورهای منطقه و هلال شیعی

چکیده

فتحعلی همتی[1]
راضیه هاشمی[2]

چکیده:     

در عصر جهانی شدن، تاثیر هویت و فرهنگ در سیاست­ کشورها اعم از داخلی، منطقه­ای و جهانی افزایش یافته است. چنانکه موضوعاتی همچون ناسیونالیسم، تقابل فرهنگی، جنگ تمدن­ها  و ورود دولت­ها به عرصه فرهنگی و هویتی در این راستا بوده است. موضوع هلال شیعی گرچه بیشتر ابعاد ایدئولوژیکی و سیاسی علیه ایران دارد، ولی ابعاد معرفتی و هویتی نیز دارد. به عبارت دیگر بزرگنمایی هلال شیعی به لحاظ سیاسی و منطقه­ ای بیشتر بعد رسانه­ای، شیعه هراسی، ایران هراسی، همگرایی بین کشورهای عربی منطقه و.... همگام است. البته موضوع باورپذیری آن تا حدودی نشات گرفته از چالش­های هویتی و فرهنگی جهانی شدن است. این نگرش باعث سوء استفاده رسانه­ ها و حاکمان عربی درباره شیعه هراسی شده است. بخصوص اینکه در چند سال قدرت منطقه ­ای ایران با توجه به تحولات منطقه­ای از جمله بحران سوریه افزایش یافته است،موضوع هلال شیعی بیش از گذشته مورد توجه دولتمردان و رسانه­ ها مخالف جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.


[1]- دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، فارس، ایران


[2] - کارشناس ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران

r_hashemi85@yahoo.com

تاریخ دریافت:114/9/1397-  تاریخ پذیرش:28/9/1397

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the countries of the region and the Shiite crescent