جایگاه شوراهای اسلامی شهر در جامعه پذیری مردم ایران

چکیده

جایگاه شوراهای اسلامی شهر در جامعه پذیری مردم ایران
ابراهیم عباسی[1]
حسین یوسفی ثابت[2]
چکیده:
شوراها کارکردهای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارند. البته این کارکردها در هر جامعه­­ای متاثر از وضعیت وضعیت اقتصادی، باورهای تاریخی و مقتضیات روز دارد. شوراها در ایران با چالش­های مختلفی مواجه بوده­اند. ولی با توجه به نوع انتخابات شوراها، تعامل بیشتر شوراها با همه مردم، حضور همه طبقات و اقشار مردم در شوراها، حضور گسترده زنان در شوراها و.... این نهاد مردمی توانسته است درباره تربیت سیاسی شهروندان، تربیت نخبگان، افزایش توجه به تصمیم گیری جمعی، کاهش تبعیض جنسیتی، تغییر نگرش به زنان و حضور جوانان در تصمیم گیرها تاثیرگذار باشد.
واژگان کلیدی: شوراها، توسعه، نخبه پروری، انتخابات، نظارت، خرد جمعی، جامعه پذیری[1]- دانشیار و عضو هیئت علمی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، ایران
e.abassi.ir@gmail.com

[2]- دانشجوی دکتری علوم سیاسی (جامعه شناسی سیاسی)، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
Yousefisabet@gmail.com

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of the City Councils in the Socialization of Iranian People

چکیده [English]

The Position of the City Councils in the Socialization of Iranian People
Abstract:
The councils have different political, social, and cultural functions. These functions in any society are influenced by the status of the economic situation, historical beliefs and requirements of the day. The councils in Iran have faced various challenges. With regard to the kind of council elections, the interaction of councils with all people, the presence of all classes of people in the councils, the massive presence of women in the councils, this popular institution has been able to raise awareness about citizens' political education, elite education, collective decisions, reduction of gender discrimination, change of attitudes toward women, and the presence of young people in decision-makers.
Key Words: Councils, Development, Elitism, Election, Monitoring, Collective Wisdom, Socialization

کلیدواژه‌ها [English]

  • Councils
  • Development
  • Elitism
  • Election
  • Monitoring
  • Collective Wisdom
  • Socialization