روسیه نمونه یک نظام کلپتوکراتیک

چکیده

روسیه نمونه یک نظام کلپتوکراتیک
محمدرضا جلالی بارنجی[1]
دکتر ابراهیم متقی[2]
 
چکیده:
فساد پدیده شومی است که از گذشته­های دور بر جوامع سایه افکنده و بر توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و انسانی آن تأثیر سوء گذاشته است و در حقیقت یکی از مهمترین موانع توسعه و نوسازی می‌باشد. روسیه از جمله کشورهایی است که دستخوش فساد فراگیر و سیستماتیک در دستگاه­های حکومتی است. در این مقاله ضمن بررسی رویکردهای فساد به نقش دولت در روند فساد اشاره‌ای خواهد شد و همچنین توضیحی از ویژگی­های نظام­های کلپتوکراتیک بیان خواهد شد و در ادامه نگاهی اجمالی بر روسیه به عنوان یک نظام کلپتوکراسی خواهیم داشت.
واژگان کلیدی: فساد، کلپتوکراسی، روسیه[1] - دانشجوی دکترای، روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی،اهواز، ایران
mjalali@gmail.com


[2] - استاد و عضو هیئت علمی، داشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه تهران
emottaghi@ut.ac,ir
تاریخ دریافت:18/7/1395- تاریخ پذیرش:14/9/1395

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Russia as a kleptocratic system

چکیده [English]

Russia as a kleptocratic system
Mohammad Reza Jalali Baranjy
Dr. Ebrahim Motaghi
Abstract:
Corruption, as an ominous phenomenon, has affected the societies since times long past and made a bad impact on their economic, social, political development. In fact, it is one of the most important obstacle to development and modernization. Russia is among those countries which have been undergone by widespread and systematic corruption in government. The author would analyze the role of state in corruption and explain the characteristics of kleptocratic system and study Russia as a kleptocratic system.
Key Words: Corruption, kleptocracy, Russia

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • kleptocracy
  • Russia