عرفی شدن در چشم انداز آرا متفکران غربی

چکیده

عرفی شدن در چشم انداز آرا متفکران غربی
 
دکتر عبدالرحمن عالم[1]
رضا نصیری[2]
 
چکیده:
مفاهیمی از قبیل سکولاریزاسیون، عرفی شدن، دنیوی گرایی به لحاظ معنایی و مصداقی به یکدیگر نزدیک هستند گرچه تمایز و تفاوت­هایی نیز با یکدیگر دارند. اما سه خصلت اساسی عرفی شدن عبارتند از: 1- قدسی زدایی یا افول نقش مذهب در معنی بخشی به سپهر اجتماعی؛ 2- افتراق­یابی ساختاری که طی آن نهادهای دینی و نهادهای جامعه عرفی از یکدیگر متمایز می­شوند؛ 3- گذار تدریجی ادراک و رفتار دینی به سمت قلمرو عرفی. عرفی شدن جزء لاینفک مدرنیته و روح و جوهر آن می­باشد. چرا که مدرنیته خود یک فرهنگ و مذهب می­باشد و نباید آن را به معنای جغرافیا و تاریخ در نظر گرفت. نوسازی غربی از چنان قدرتی برخوردار است که به گفته آگنس هلر همه چیز را شبیه خودش می‌کند. بنابراین با گسترش نوسازی و مدرنیته و سازوکارهای آن، ادیان آسمانی در معرض چالش قرار می­گیرند. پست سکولار، وجود و قدرت دین در فرد و جامعه را می­پذیرد، اما باز به اصول اصلی سکولاریسم تأکید می­کند: 1. دین باید از عرصه سیاست و حکومت عقب نشینی کند؛ 2. دین باید مرجعیت انحصاری علوم تجربی را به رسمیت بشناسد 3. دین خود حاکمیت مردم و حقوق بشر ملتزم نداند.
واژگان کلیدی: سکولاریسم، عرفی شدن، غرب، مدرنیته، پست مدرنیته
 [1] - استاد تمام، گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
aalem@ut.ac.ir


[2] - دانشجوی دکتری، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز، تهران، ایران
Rezanasiri1357@yahoo.com
تاریخ دریافت:29/6/1395 - تاریخ پذیرش:17/7/1395

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Secularism in the Opinion of Western Thinkers

چکیده [English]

Secularism in the Opinion of Western Thinkers
Dr. Abdul Rahman Alem
Reza Nasiri
Abstract:
Although concepts such as secularization, mundane and worldly have similar meaning, there are some differences between them. However, the secularization has three characteristics: 1) decline in the role of religion to give meaning to the social sphere, 2) structural difference: there is a distinction between religious institutions and worldly institution, 3) transition from religious behavior and perception to worldly one. The secularism is inseparable from modernity. Modernity is a culture and religion and not similar to geography and history. Western modernization is so powerful to make everything similar to itself. So, divine religions would be faced with challenges by expansion of modernization. Secularism acknowledges the religion in the society, but it insists on its principles: 1) the religion has to be separable from politics and government 2) the religion has to acknowledge the exclusive authority of natural science, 3) the religion doesn’t have to rule over the people.
Key Words: Secularism, Worldly, Modernity, Postmodernity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Secularism
  • Worldly
  • Modernity
  • Postmodernity