ماهیت شعر سیاسی در ایران معاصر

چکیده

ماهیت شعر سیاسی در ایران معاصر
دکتر ابراهیم متقی[1]
بهزادلطفی[2]
کامجو رحمانی[3]
 
چکیده:
یکی از مهمترین موضوعات در هر جامعه­ای شعر و  ادبیات آن جامعه است که نشات گرفته از شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی داخلی و خارجی همان دوران است. شعر سیاسی شعری است که سراینده با آگاهی کامل نسبت به تحولات تاریخ و لحظه­ای که در آن می­زیسته شعر می­سراید و این شعر او عملاً در نفی بعضی ارزش­ها و اثبات بعضی ارزش­های دیگر است. شعر سیاسی دوران معاصر ایران نیز با توجه به گفتمان مشروطه طلبی، آزادی خواهی، رفع ظلم، حاکمیت قانون، نفی استعمار و... شکل گرفت. با توجه به این عناصر، می­توان به موضوعاتی  مثل: ملی­گرایی، قانون رفع تبعیض توسعه کشور، مبارزه با استعمارگران، میهن، انسان گرایی، برابری و عدالت طلبی در شعر سیاسی ایران اشاره داشت. در واقع زبان شعر یکی از مهمترین راههای ارتباطی مردم با یکدیگر و تبیین وضعیت سیاسی جامعه بوده است.
واژگان کلیدی: شعر سیاسی، ایران، ادبیات، مشروطیت، استعمارگرایی[1] -  استاد تمام،گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
Ebrahim_motaqi@yahoo.com


[2] - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران


[3] - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
Kamjo_Rahmani@yahoo.com
تاریخ دریافت: 6/3/1395- تاریخ پذیرش:26/3/1395

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Essence of Political Poem in Contemporary Iran

چکیده [English]

The Essence of Political Poem in Contemporary Iran
Dr. Ebrahim Motaghi
Behzad Lotfi
Kamjo Rahmani
Abstract:
The poem and literature are the most important matters in every society. They are resulted from political, economic, social, internal and external circumstances of every era. The political poetry is a poem full of awareness of the changes in history and the moment in which it was poetry, and this poem practically denies some values and proves some other values. Political poemof conte-mporary Iran is formed with regard to constitutionalism, liberty, anti-oppression, rule of law and anti colonialism. Given these elements, certain subjects were emphasized in political poems of
contemporary Iran's poets such as nationalism,law, anti discri-
mination, development, and fight against the colonizers, country, humanism, equality and justice. In fact, poetry was one of the most important ways of communicating people and explaining the political situation of society.
Key Words: Political Poet, Iran, Literature, Constitutionality, Colonialism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Poet
  • Iran
  • Literature
  • Constitutionality
  • Colonialism