عزم ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (تلاشی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)

چکیده

عزم ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
(تلاشی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)
 
   دکتر مسعود مطلبی[1]
مجیدغلامی[2]
 
چکیده:
عزم ملی، از مهمترین مولفه­های منابع ملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی و بیانگر نقش ویژه ملت در موفقیت سیاست خارجی در گفتمان انقلاب اسلامی است. در این خصوص می­باید، به افزایش قدرت جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف به نقش سیاست خارجی اذعان نمود و اینکه اثرگذاری عزم ملی در این افزایش قدرت نیز غیرقابل انکار است. سوال اصلی مقاله حاضر عبارت است از اینکه، چگونه عزم ملی در سیاست خارجی شکل می­گیرد؟ در پاسخ به سوال فوق و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، این فرضیه مطرح می­شود که: سیاست خارجی عمدتا یک تحول داخلی می­طلبد که تابع عزم ملی است و عزم ملی یک جامعه در سیاست خارجی حاصل شناخت فرصت­ها و تهدیدهای محیطی، آگاهی مناسب از سیاست­ها و ابزارها سیاست خارجی است. نتایج نشان می­دهد که رشد عمومی آگاهی­های سیاست خارجی مردم، مهمترین نقش را در رسیدن به عزم ملی در سیاست خارجی بازی می­نماید و دولتمردان می­توانند با برنامه­ریزی صحیح برای ارتقا و بهره مندی از این شاخص کیفی، این مولفه را به عنوان یکی از عاملیت­های مهم در نگاه بومی به سیاست خارجی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت معرفی نموده و تئوریزه نمایند.
واژگان کلیدی: عزم ملی، سیاست خارجی، منابع ملی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت[1] - استادیار و عضو هیئت علمی،گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاداسلامی، آزادشهر، گلستان، ایران
mmtph2006@yahoo.com


[2] - دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، ایران
majidgholami@ut.ac.ir
تاریخ دریافت: 15/7/1394-  تاریخ پذیرش: 3/8/1394
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

National Impetus and Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran

چکیده [English]

National Impetus and Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran
Dr. Masoud Motallebi
Majid Gholami
Abstract:
National impetus is one of the most important components of national resources of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran which indicates the special role of the nation in the success of the foreign policy in the discourse of the Islamic Revolution. The present issue is important because its role should be considered not only for increasing the power of the Islamic Republic in various aspects of foreign policy, but also it needs to be identified and conceptualized in literature for the effectiveness of national attempts in increasing this undeniable power. In so doing, the main question of the present study is how national impetus shapes in foreign policy. In response to the above question descriptive and analytical instruments are used and this hypothesis is proposed that foreign policy needs mainly a domestic development which itself require national impetus and thereby national impetus of a society is the result of the recognition of the environmental opportunities and threats as well as good knowledge of foreign policy and instruments. The findings of the present study suggest that increasing the general awareness of the foreign policy of the public plays an most important role in achieving national impetus in foreign policy; therefore, authorities are able to promote proper planning and benefit from the quality index and introduce and theorize this component as an important source of the indigenous and foreign policy of the Islamic-Iranian model of progress.
Keywords: National impetus, Foreign Policy، National Resources,Islamic

کلیدواژه‌ها [English]

  • National impetus
  • Foreign Policy، National Resources
  • Islamic