تاثیر بحران سوریه بر مجموعه امنیتی منطقه ای غرب آسیا

چکیده

تاثیر بحران سوریه بر مجموعه امنیتی منطقه­ای غرب آسیا
دکتر سید حمزه صفوی[1]
سید مهدی نبوی[2]
چکیده:
غرب آسیا (خاورمیانه) یک منطقه بسیار مهم ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک است که همواره محل کشمکش و منازعه بوده است. در هم‌تنیدگی امنیت اعضای این مجموعه به شکلی است که هر تحولی در بخشی از آن امنیت سایر اعضا را تحت تاثیر قرار می‌دهد، فلذا بررسی تحولات امنیتی این منطقه و تاثیرات و تبعات آن از اهمیت ویژه ای برخوردارست. غرب آسیا از سال 2010 دچار تحولاتی شده است که مهمترین آن بحران سوریه می­باشد و این تحولات روابط میان بازیگران مهم منطقه را بسته به منافعشان تحت تاثیر قرار داده است. این پژوهش با کاربست نظریه مجموعه امنیتی منطقه­ای به دنبال یافتن پاسخ به این پرسش است که بحران سوریه چه تاثیری بر مجموعه امنیتی منطقه­ای غرب آسیا داشته است؟ فرضیه اصلی این پژوهش این است که، بحران سوریه موجب شکل گیری یک زیر مجموعه جدید در مجموعه امنیتی منطقه­ای غرب آسیا گشته است. یافته­های این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گردیده است، با بررسی عملکرد بازیگران مهم بحران در سوریه نشان می­دهد که سه زیر مجموعه فعلی قادر به تبیین این منازعه نبوده و به دلیل تعدد بازیگران منطقه­ای و وجود دوقطبی مخالفان و حامیان دولت سوریه، یک زیر مجموعه جدید حول محور بحران سوریه و به نوعی حول حامیان و مخالفان محور مقاومت، شکل گرفته است. از تبعات احتمالی شکل گیری این زیرمجموعه می­توان به بروز جنگهای نیابتی، تشدید هویت مذهبی و شکاف فرقهای و زد و بندهای فرا منطقه­ای اشاره نمود.
واژگان کلیدی: مجموعه امنیتی منطقه­ای، غرب آسیا، بحران سوریه، محور مقاومت[1] - استادیار، گروه مطالعات منطقه­ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
Safavi@ut.ac.ir


[2] - دانشجوی دکتری مطالعات منطقه­ای، گرایش خاورمیانه، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)
Sm.nabavi@ut.ac.ir
تاریخ دریافت:1/7/1394-  تاریخ پذیرش: 28/7/1394

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Syrian Crisis on the Regional Security Complex in Middle East

چکیده [English]

The Impact of the Syrian Crisis on the Regional Security Complex in Middle East
Dr. Hamzeh Safavi
Mahdi Nabavi
Abstract:
The West Asia (Middle East) is very important geopolitical and geostrategic region, which has always been a place of conflict. According to security interdependence of its members, a change in some part of it would influence on the security of other members. So, the study of security transformation of the region and its consequences has particular importance.Since 2010, the region has undergone the changes, Syrian crisis is the most important of these changes, and they affected relations between main regional actors, based on their interests. By using the regional security complex theory, the research has tried to answer the question: what is the impact of the Syrian crisis on regional security complex in the Middle East? The hypothesis of the research is: the Syrian crisis has led to the creation of a new sub complex in the regional security complex of West Asia. The findings of the research, which is conducted by descriptive- analytical method, suggest three existing sub complexes could not explain the conflict and the presence of a variety of regional actors and, proponents and opponents of Syrian government would lead to the establishment of a new sub complex. The likely consequences of sub complex are proxy wars, intensifying religious war, sectarian wars and ultra-regional skirmishes.
Key Words: Regional Security complex, The West Asia, Syrian Crisis, Resis-tance axis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Security complex
  • The West Asia
  • Syrian Crisis
  • Resis-tance axis