بررسی مفهوم منافع ملی با استفاده از چهار سطح تحلیل فرد،گروه، دولت و سیستم

چکیده

بررسی مفهوم منافع ملی با استفاده از چهار سطح تحلیل فرد،گروه، دولت و سیستم
دکتر ابو محمد عسگرخانی[1]
منوچهر شفیعی اینچه­ای[2] 
چکیده:
منافع ملی واژه­ای است که از آن به فراوانی صحبت می­شود و در هر متنی که مرتبط با علوم سیاسی و روابط بین­الملل باشد می­توان نشانه­ای از حضور این کلمه یافت. اما برخلاف کاربرد رایج آن معنای این واژه در ابهام قرار دارد و زمانی که از منافع ملی صحبت می­کنیم این سوال را بایستی بپرسیم که منافع ملی چیست؟ چه کسی آن را تعیین می­کند؟ آیا منافع ملی دارای مصادیقی ثابت است و یا در گذر زمان این مصادیق تغییر می­کنند؟ چگونه می­توان گفت اقداماتی که نتایج آنها از پیش تعیین شده نیست و در تعامل با رفتار سایر واحدها معنا می­یابد موجب بقا و افزایش قدرت ملی خواهد شد؟چگونه می­توان بین منافع گروه حاکم و منافع ملی تفاوت قائل شد؟چگونه می­توان دشمنی با A به جای دشمنی با B را اقدامی مبتنی بر منافع ملی خواند؟ رواج این مفهوم در ادبیات روزانه علوم سیاسی و روابط بین­الملل موجب شده است که بکاربرندگان آن از تفکر درباره آن پرهیز کنند و با سطحی نگری با آن برخورد کنند. هدف از این نوشتار درک و روشن سازی معنا و ابعاد این واژه است تا نشان دهیم در حقیقت منافع ملی نه یک مفهوم ساده بلکه مفهومی پیچیده و شکل­گیری آن حاصل فرآیندهای در هم تنیده و چند سطحی است.
واژگان کلیدی: منافع ملی، علوم سیاسی، روابط بین­الملل، سیاست گذاری[1] - دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه روابط بین­الملل، دانشگاه تهران
asgrakha@ut.ac.ir


[2] - دانش آموخته کارشناسی ارشد، روابط بین الملل، دانشگاه تهران
manochehrshafei@yahoo.com                               
تاریخ دریافت: 24/7/1394- تاریخ پذیرش:18/9/1394
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Concept of National Interest; Using Four levels of Individual,Group, State and System

چکیده [English]

The Study of the Concept of National Interest; Using Four levels of Individual,Group, State and System
Dr. Abo Mohammad Asgarkhani
Manochehr shafei Inchehee
Abstract:
The national interest is a term that gets talked into frequency and any text that is associated with the political science and international relations can be a sign of the presence of this term. But unlike the common usage of this word, the meaning is in ambiguity, and when we discus national interest, the question you should ask is what national interests are? Who determines it? Are the examples of national interests fixed or do they change during the time? How can we say that actions with no predetermined outcomes that emerges in interaction with other units, can lead to survival and increase in national power? How can one distinguish between the interests of the ruling class and the national interest? How can hostility with A rather than B, be called an action based on national interest? How the rival groups, determine national interests? Due to the prevalence of this term in the daily literature of political science and international relations, the users of this term avoid rethinking about it and deal with it by a superficial point of view. This superficial point of view can lead to misperception and abuse of the term of national interest and since this concept is the starting point of domestic and foreign policy making, it can lead to aberration in decision making. Therefore, this paper is seeking to understand the meaning and dimensions of this term to show national interest is not a simple concept, but a complex term with multi-level forming process.
Key word: National interest, International relations, Political science, Policy making

کلیدواژه‌ها [English]

  • National interest
  • International relations
  • Political science
  • Policy making