نگاهی به روابط ایران و عراق بعد از سقوط صدام

چکیده

نگاهی به روابط ایران و عراق بعد از سقوط صدام
حسن نیکوبین[1]
دکتر محسن جلیلوند[2]
­چکیده:
در طول دهه­های گذشته که عراق برای ایران همواره یک تهدید امنیتی به شمار می­رفته است. ایران مؤثرترین بازیگر منطقه­ای در عراق محسوب می­شود. اما فروپاشی رژیم صدام و شکل­گیری نظام سیاسی دمکراتیک و مبتنی بر مشارکت تمامی گروه­های عراق در ساختار قدرت و به ویژه راه یابی گروه­های شیعی در ساختار قدرت شرایط جدیدی را ایجاد کرده که می­تواند به پایان یافتن تهدیدات امنیتی عراق برای ایران و حتی تبدیل این کشور به شریک اقتصادی و سیاسی ایران منجر شود. همسایگی جغرافیایی و پتانسیل موجود در دو کشور از عوامل مهمی است که دولتمردان ایران و عراق را مجبور خواهد ساخت سطح روابط دو جانبه را گسترده کرده و عمق بخشیده و از منافع آن به دولت سود برسانند، بی تردید مانع تراشی و هرگونه شیطنت در این روند مشکلات عدیده ای را به وجود خواهد آورد که به صلاح دو طرف و منطقه خواهد بود.
 
واژگان کلیدی: عراق، ایران، منافع متقابل، ثبات منطقه­ای، امنیت[1] - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز، تهران، ایران


[2] - استادیار و عضو هیئت علمی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد،البرز، ایران
Mohsen_Jalilvand@yahoo.com
تاریخ دریافت:25/9/1394-  تاریخ پذیرش:14/10/1394

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Take a Look at the Relations between Iran and Iraq after Oust of Saddam

چکیده [English]

Take a Look at the Relations between Iran and Iraq after Oust of Saddam
Hasan Nikobin
Dr. Mohsen Jalilvand
Abstract:
Over recent decades, Iraq has been considered as a security threat to Iran. Iran is the most influential regional actor in Iraq. Given the collapse of the Saddam regime, the establishment of a democratic political system in Iraq and participation of all Iraqi groups in power structure, especially the participation of Shia groups in power structure, has created conditions that could end security threat from Iraq and even make Iraq as a political and economic partner for Iran. Geographic proximity would force Iranian and Iraqi politician to improve their bilateral relations which benefit two countries. Undoubtedly, putting obstacles in the way of relation between two countries would create many problems that is not in the interest of both sides and the region.
Key Words: Iraq, Iran, Mutual Interest, Regional Stability, Security

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iraq
  • Iran
  • Mutual Interest
  • Regional Stability
  • Security