بررسی فرار مغزها در ایران؛ 1385 تا 1395

چکیده

بررسی فرار مغزها در ایران؛ 1385 تا 1395
تورج سبزواری[1]
دکتر مالک ذوالقدر[2]
 
چکیده:
فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان یکی از چالش‌هایی است که جامعه ما از دیرباز تاکنون و به ویژه در چند دهه اخیر با آن مواجه بوده است و از آن همواره به عنوان یکی از مسایل آسیب‌زا در جامعه یاد می‌شود. فرار مغزها پدیده‌ای پیچیده محسوب می‌شود که عوامل متعددی در آن نقش دارند. این تحقیق به منظور بررسی عوامل سیاسی- اجتماعی موثر بر فرار مغزها در ایران از سال 1385 تا 1395 تنظیم گردیده است. پژوهش پیش‌رو در زمره تحقیقات توصیفی- تحلیلی بوده که به شیوه کتابخانه‌ای و اسنادی انجام شده و در تنظیم آن از روش مصاحبه ساختارمند نیز استفاده شده است که جامعه آماری آن را متخصصان و نخبگانی شامل می‌شوند که تصمیم به خروج از کشور دارند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که عوامل سیاسی- اجتماعی در پدیده فرار مغزها تاثیر مهمی دارد.
 
واژگان کلیدی: فرار مغزها، نخبگان، عوامل سیاسی- اجتماعی، جهانی شدن[1] - فارغ التحصیل کارشناس ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
t.sabzevari91@gmail.com


[2] - استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
Malek_Zolghader@yahoo.com
تاریخ دریافت:3/11/1394- تاریخ پذیرش:20/11/1394

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the Brain Drain in Iran; 2006-2016

چکیده [English]

The study of the Brain Drain in Iran; 2006-2016
Toraj Sabzevari
Dr. Malek Zolghadr
Abstract:
The brain drain has posed challenges to our society in recent decades. It has always been harmful to the society. Various factors are responsible for the brain drain as a very complicated phenomena. The research conducted in order to study socio-political factors influenced on the brain drain in Iran since 2006-2016. The research is a descriptive-analytical research conducted by library and documentary style. Moreover, it is conducted by structured interview. Its statistical society are specialists and elites who decided to emigrate. The findings of the research suggest socio-political factors have significant impact on the brain drain phenomena.
Key Words:Brain Drain,Elite, Socio-Political factors, Globalization

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brain Drain
  • Elite
  • Socio-Political factors
  • Globalization