مبانی فکری حضرت آیت‌االله خامنه‌ای(حفظه الله) در روابط بین‌الملل: با تاکید بر منافع ملی

چکیده

مبانی فکری حضرت آیت‌االله خامنه‌ای(حفظه الله)در روابط بین­الملل: با تاکید بر منافع ملی
سیداسدالله اطهری مریان[1]
ابوذر محمدی[2]
چکیده:
در مطالعه روابط بین­الملل مهمترین بخش، شناخت بازیگران و اندیشه حاکم برآنان است که اساس عملکرد دولتها قرار می­گیرد و برای شناخت هر چه بهتر سیاست­های جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین­الملل باید در اندیشه­های رهبر آن کشور، آنکه بالاترین درجه‌ اهمیت را در ساختار سیاسی این نظام دارد تامل کرد. تمرکز نوشتار حاضر بر فهم موضع نظام جمهوری اسلامی بر اساس آرا حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای است. به عبارت دیگر، این نوشتار به دنبال ارائه‌ تبیینی از مواضع رهبری ایران است تا نشان دهد چگونه اقتدار نظام بر اساس این نوع تفکر می‌تواند در دستیابی به اهداف اساسی انقلاب اسلامی تاثیرگذار باشد. مبانی فکری رویکرد مقام معظم رهبری به سیاست خارجی را می­توان در عزت، حکمت و مصلحت رهبری در سیاست خارجی، اسراتژی نفی رابطه سلطه گر و سلطه پذیر، اصل حفظ و حمایت از هویت نظام اسلامی،  حفظ جهت گیری اسلامی انقلابی در نظر گرفت.
واژگان کلیدی: آیت­الله خامنه­ای(حفظه­الله)، روابط بین­الملل، نظام سلطه، ایدئولوژی، منافع ملی[1]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
asadolah.athary.com@yahoo.com

[2]- دانشجوی دکتری، علوم سیاسی، اندیشه سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
aboozar37@gmail.com
تاریخ دریافت:27/2/1397-  تاریخ پذیرش:15/3/1397


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Intellectual Foundation of Ayatollah Khamenei in International Relations: Emphasizing National Interest

چکیده [English]

The Intellectual Foundation of Ayatollah Khamenei in International Relations: Emphasizing National Interest
 
Abstract:
The most important part of the study of international relations, is the recognition of the actors and how they think, which form the basis of the performance of the state. In order to better understand the policies of the Islamic Republic of Iran in the international arena, one should consider the ideas of the Supreme leader because he has the highest importance in the political structure of this system. The authors have emphasized the understanding the approach of the Islamic Republic based on the opinion of Ayatollah Khamenei. In other words, this article seeks to explain the attitudes of Iran's Supreme leader to show how the system's authority, based on this type of thinking, can influence the achievement of the key goals of the Islamic Revolution. The Basics of the Supreme Leader's approach to foreign policy can be considered in the dignity, wisdom and expediency of leadership in foreign policy, the negation of the dominant and domineering relationship, the principle of maintaining and protecting the identity of the Islamic system and maintaining a revolutionary Islamic orientation.
Key Words: Ayatollah Khamenei, International Relations, Hegemonic System, Ideology, National Interest
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollah Khamenei
  • International Relations
  • Hegemonic System
  • Ideology
  • National Interest