رویکرد احزاب پارلمانی ترکیه در قبال بحران سوریه (2017-2011)

چکیده

رویکرد احزاب پارلمانی ترکیه در قبال بحران سوریه (2017-2011)
مریم محمدبیگی[1]
رحمت حاجی مینه[2]
چکیده:
 موضوع مورد بررسی در این تحقیق رویکرد احزاب پارلمانی ترکیه در قبال بحران سوریه (2017-2011) است. از همان روزهای نخست شروع اعتراضات مخالفان حکومت سوریه دولت ترکیه، حمایت از اپوزیسیون سوریه را آغاز کرد و ضمن ترغیب دولت سوریه به انجام اصلاحات در اغلب موارد موضع­گیری­های نسبتاً تندی در برابر برخورد با مخالفان اتخاذ کرد. موضع ترکیه در قبال تحولات داخلی سوریه در ابتدا توصیه محور و در جهت ایجاد اصلاحات سیاسی دموکراتیک و گفتگو بود؛ اما به تدریج با شدت گرفتن بحران و خشونت آمیز شدن اعتراضات در سوریه، مواضع ترکیه تندتر شد و به مرحله اولتیماتوم رسید. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است و روش گردآوری داده­ها کتابخانه­ای می­باشد، سوال اصلی تحقیق این است که نقش احزاب پارلمان ترکیه در قبال بحران سوریه چگونه است؟ و در راستای آن این فرضیه مطرح شد که حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب ملی گرای حرکت ملی موافق و احزاب دیگر یعنی حزب جمهوری خواه خلق و حزب دمکراتیک خلق­ها مخالف مداخله ترکیه در سوریه هستند. نتایج نشان داد این فرضیه تایید شد و شماری از احزاب مخالف ترکیه مانند حزب جمهوری خواه خلق، حزب دموکراتیک خلق­ها، اتحادیه جوانان ترکیه و حزب کمونیست ترکیه نیز حمایت اردوغان از گروه­های تندرو و حمله ترکیه به سوریه را محکوم کردند. همچنین، این کشور با انتقاد جهانی به دلیل حمایت از گروه­های تندروی سوریه مواجه بوده است.
واژگان کلیدی: بحران سوریه، ترکیه، سیاست خارجی، احزاب پارلمانی[1] - کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
Mohammadbeigi.mm@gmail.com


[2]- استادیار و عضو هیئت علمی، روابط بین­الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول
hajrahmat@gmail.com


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Approach of Turkey’s Parties toward Syrian Crisis (2011-2017)

چکیده [English]

The Approach of Turkey’s Parties toward Syrian Crisis (2011-2017)
 
Abstract:
The paper deal with the approach of Turkey’s parties toward Syrian crisis from 2011 to 2017. From the early days of protest in Syria, Turkish government supported the Syrian opposition, encourage the Syrian government to implement reforms, and sharply criticized Syria for suppressing the opposition. Firstly, Turkey gave Syria some advices to introduce political and democratic reforms, however, it issued an ultimatum after the crisis had been intensified and violence erupted. The main question of the article is: what approach do Turkey’s parties adopt toward Syrian crisis? The hypothesis is: AKP and MHP supported Turkish military intervention in Syria and CHP, HDP and KP opposed it. Moreover, Turkey has been the subject of criticism globally because it gave its support to Syrian radical groups. In order to conduct the research, the author has used the descriptive-analytical method.
Key Words: Syrian Crisis, Turkey, Foreign Policy, Turkish Parties 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syrian Crisis
  • Turkey
  • Foreign Policy
  • Turkish Parties