منافع ملی و تاثیرات اصلاحات داخلی قطر ( 2016-2004) در سده بیست و یکم

چکیده

منافع ملی و تاثیرات اصلاحات داخلی قطر (2004- 2016) در  سده بیست و یکم
حسن شمسینی غیاثوند[1]
علی رضائی پناه[2]
چکیده:
تحقق منافع ملی در سده بیست و یکم به عناصر مختلفی اعم از قدرت رسانه­ای، قدرت نرم، اتخاذ سیاست جهانی، اصلاحات اقتصادی بخصوص در بخش خصوصی، افزایش کیفیت آموزشی مرتبط است. برخی کشورها همانند قطر از دو دهه گذشته اصلاحات مختلف سیاسی، اقتصادی، رسانه­ای، انرژی و... را آغاز کردند. نتیجه این اصلاحات تبدیل شدن این کشور به یکی از قدرت­های منطقه­ای است. مجموعه امکانات مادی، ثروت سرشار ناشی از فروش نفت و گاز، بهره‌گیری از غول رسانه­ای الجزیره و روابط گسترده خارجی این کشور کوچک و ذره­ای خلیج فارس، امکان تحقق حداکثری منافع ملی را برای آن کشور فراهم ساخته است. همچنین این کشور برای افزایش قدرت ملی خود سیاست­هایی خاصی اتخاذ کرد همانند: 1- تاکید بر حکمرانی مطلوب در سطح داخلی همچون افزایش شاخص عای توسعه اقتصادی و انسانی 2- بهره برداری حداکثری از انرژی در خلیج فارس3- سرمایه گذاری در انرژی سایر کشورهای منطقه­ای و جهانی 4- جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه انرژی 5- تلاش در جهت صدور گاز به  کشورهای دیگر 6-بهره گیری حداکثری از رسانه­ها از جمله الجزیره در جهت افزایش قدرت و حفظ امنیت نوین در سطح داخلی و منطقه­ای.
واژگان کلیدی: قطر، آل ثانی، اصلاحات داخلی، الجزیره، قدرت اقتصادی[1] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
shamsini_h@yahoo.com


[2] - دانش آموخته کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
A_Rezaei@yahoo.com
تاریخ دریافت:18/1/1397- تاریخ پذیرش:25/2/1397

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The National Interest and the Impact of Qatar’s Internal Reforms in 21st Century (2004-2016)

چکیده [English]

The National Interest and the Impact of Qatar’s Internal Reforms in 21st Century (2004-2016)
Dr.Hasan Shamsini Ghiasvand
Ali Rezaei panah
Abstract:
Different elements such as media, soft power, economic reform_ especially in private sector_ and educational quality are essential in order to serve the national interest. Some countries like Qatar has beg-un political, economic and energy reforms in two past decades. The country has become a regional power due to these reforms. Material sources such as oil and Gas, Al Jazeera TV, good foreign relation have created an opportunity to serve its national interest. Qatar has adopted certain policies to increase its national power: 1) good governance 2) use of energy, 3) investment in the energy sector, 4) attraction of fore-ign investment, 5) the export of Gas and 6) media.
Key Words: Qatar, Al Thani, Internal Reform, Al Jazeera, Economic Power

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qatar
  • Al Thani
  • Internal Reform
  • Al Jazeera
  • Economic Power