بررسی تطبیقی مردم سالاری و منافع ملی در آرا شهید مطهری و مجتهد شبستری

چکیده

بررسی تطبیقی مردم سالاری و منافع ملی در آرا شهید مطهری و مجتهد شبستری
آرمین امینی[1]
اصغر الهیاری[2]
چکیده:
با توجه به اینکه چهار دهه از شکل گیری حکومت اسلامی در ایران می­گذرد، بررسی آرا متفکران درباره ماهیت نظام دینی بخصوص در ابعاد دموکراسی همچون حاکمیت مردم، حقوق بشر، کارآمدی، آزادی و حقوق زنان اهمیت دارد. یکی از این متفکران شهید مطهری است که یکی از نظریه پردازان دموکراسی دینی شناخته می­شود. استاد مطهری بحث از حکومت اسلامی را ضروری و در درجه اول می­داند. ایشان طرح همبستگی دین و سیاست و آگاهی سیاسی را ضرورت شرعی اعلام می­کند و جدایی دین و سیاست را طرح عاملان استعمار قلمداد می­کند.
از نظر مطهری، اسلام شکل خاصی برای حکومت در نظر نگرفته است، بلکه در اسلام اهداف حکومت و بهترین راه رسیدن به اهداف اهمیت دارد. در جمهوری اسلامی، جمهوری «شکل» است؛ یعنی حکومتی که مردم حق انتخاب دارند و اسلامی «محتوا» است؛ اما مجتهد شبستری بعنوان یکی از متفکران دهه چهارم دوره نظام اسلامی بر اساس رویکرد هرمنوتیکی معتقد به وجود دموکراسی مسلمانان می‌باشد و دو اصل آزادی و مساوات را شاه رگ تئوری دموکراسی خود می‌داند.
واژگان کلیدی: مطهری، شبستری، دموکراسی دینی، ولایت فقیه، شریعت[1]- دانشیار و عضوهیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران
amini@yahoo.com


[2]- دانشجوی دکترای علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، تاکستان، ایران
Sefidyas20@yahoo.com
تاریخ دریافت:18/2/1397- تاریخ پذیرش: 3/3/1397

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Democracy and National interests in the Views of Motahari and Mojtahed Shabestari

چکیده [English]

Comparative Analysis of Democracy and National interests in the Views of Motahari and Mojtahed Shabestari
Dr.Armin Amini
Asgar Allahyari
Abstract:
Given the fact that the Islamic government has established for four decades, the study of intellectuals’ views about the essence of religious government, especially in democratic aspects such as sovereignty, human rights, efficiency, freedom and women’s rights is very crucial. Mottahari, as a thinker, is one of the theorist of religious democracy. Mottahari believe that the study of Islamic government is very impor-tant. He calls the establishment of a correlation between religion and politics and political consciousness as a religious necessity, and consi-ders the separation of religion and politics from the designation of colonialists.
In Mottahari’s point of view, Islam has not considered a certain form for government, although Islam has highlighted the importance of the government’s goals and how to best achieve them. In the Islamic Republic, Republic is a form, it means the people have right to choose, and Islam is an essence. However, Shabastari, as one of the thinkers of the fourth decade of the Islamic government, based on the hermeneutic approach, believes in the existence of "Muslim democracy" and consi-ders the two principles of "freedom" and "equality" as the most impor-tant elements of democratic theory.
Key Words:Mottahari, Shabastari, Religious Democracy, Velayate-faqih, Sharia

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mottahari
  • Shabastari
  • Religious Democracy
  • Velayat-e faqih
  • Sharia