کالبد شکافی تناقض در آرا سیاسی محمد علی فروغی

چکیده

کالبد شکافی تناقض در آرا سیاسی محمد علی فروغی
دکتر ابراهیم عباسی [1]
مهدی رحمانی[2]
چکیده:
روشنفکران غربگرا نقشی اساسی در ورود و ترویج مفاهیم و آرای سیاسی نوین به ایران در تاریخ معاصر داشته­اند. ولی این نخبگان و روشنفکران در فهم تحولات و بنیادهای فکری ایران ناتوان بودند به همین دلیل در نفوذ کارآمد این مفاهیم  و بینش سیاسی جدید ابهامات زیادی وجود دارد. محمدعلی فروغی از نخبگان و اندیشمندان دوره پهلوی است که هم در عرصه فکری و هم در عرصه عملی و هم در سیاست گذاری تاریخ  معاصر ایران بسیار تاثیرگذار بوده است. او با اندیشه تجدد، فرهنگ غربی، پیشرفت و ترقی وارد صحنه سیاست عصر پهلوی شد. همچنین فروغی در انتقال و ترویج مفاهیمی همچون ناسیونالیسم، بومی­گرایی، هویت­گرایی ایرانی،  وحدت کشور، حاکمیت قانون و دموکراسی تلاش فکری زیادی داشت.
واژگان کلیدی: فروغی، پهلوی  اول، ناسیونالیسم، مدرنیسم، هویت دینی[1] - استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
e.abassi.ir@gmail.com


[2] - کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
m.rahmani@yahoo.com
تاریخ دریافت:20/10/1395- تاریخ پذیرش:6/11/1395

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of paradox in Foroughi’ Political Thought

چکیده [English]

The Analysis of paradox in Foroughi’ Political Thought
Dr. Ebrahim Abbasi
Mahdi Rahmani
Abstract:
Pro-Western intellectuals had a key role in the promotion of modern political thought in Iran. However, they were unable to understand Iran’s developments and Iran's intellectual foundations. Therefore, there are a lot of ambiguities in the efficiency of these modern political concepts. Foroughi, as an elite of Pahlavi era, has been highly influential both in the field of thought and in the field of both practical and policy-making in Iran’s contemporary history. He, as an advocate of modernization, western culture, progress and advancement, entered politics in Pahlavi era. He tried to promote the ideas such as nationalism, Iranian identity, unity of the country, rule of law and democracy.
Key words: Foroughi, the First Pahlavi, Nationalism, Modernism, Religious Identity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foroughi
  • the First Pahlavi
  • nationalism
  • modernism
  • Religious identity