دموکراسی در آرا سوسیالیسم مذهبی

چکیده

دموکراسی در آرا سوسیالیسم مذهبی
دکتر ابوالقاسم طاهری[1]
 خورشید نجفی جویباری[2]
چکیده:
جریان چپ به­ عنوان جریانی عمده در عرصه­ سیاسی اجتماعی ایران از دوران مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی همواره یکی از جریان­های سیاسی مطرح در صحنه­ مبارزات فکری سیاسی علیه نظام سیاسی اجتماعی حاکم بوده است که در این جریان­های چپ نهضت خداپرستان سوسیالیست در فضای نسبتا باز سیاسی پس از سقوط رضا شاه توسط محمد نخشب شکل گرفت و جوانان همفکرش نیز متاثر از اوضاع نا‌بسامان سیاسی و اقتصادی و رنجها و فلاکت هموطنان و آرمان‌های ملی و باور‌های دینیشان به فکر چاره جویی و تلاش برای رهایی مردم از این وضعیت بر آمدند. از آنجایی که در این پژوهش از دو گفتمان اندیشه چپ و جریان مذهبی سخن به میان می­آید، چارچوب نظری تحلیل گفتمان، به دلیل قابلیت بالای آن جهت تبیین موضوع پژوهشانتخاب گردید. این پژوهش در پی آن است که برای پرسش ذیل، پاسخی مناسب بیابد: جایگاه اندیشه چپ مذهبی در ایران چیست؟ برای پاسخ به پرسش مذکور، به بررسی جریان­های چپ و تاثیر مذهب در این جریان­ها و نقش آن در جامعه پرداخته است. همچنین دموکراسی را از دیدگاه محمد نخشب به عنوان پایه گذار نهضت خداپرستان سوسیالیست بررسی می­کند.
واژگان کلیدی: دموکراسی، محمد نخشب، اندیشه چپ، جریان مذهبی، انقلاب اسلامی[1] -  استاد تمام و عضو هیئت علمی، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات، تهران، ایران
a-taheri@srbiau.ac.ir


[2] - دانشجوی دوره دکتری، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،  دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
kh.najafi58@gmail.com
تاریخ دریافت: 15/9/1395 -  تاریخ پذیرش:30/9/1395

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Democracy in the Views of Religious Socialism

چکیده [English]

Democracy in the Views of Religious Socialism
Dr.Abolghasem Taheri
Khorshid Najafi Jouybari
Abstract:
The Left movement has been a main political and social force since Constitutional Revolution. Since then, it has been engaged struggle with dominant social and political system. After the fall of Reza Shah, Muhammed Nakhshab formed the Movement of God-Worshipping Socialists. The youths, influenced by him, tried to free people from misery and suppression. The authors have chosen the theoretical framework of discourse analysis to explain the subject of research. The main question of the article is: what is the status of religious left thought in Iran? In order to answer the question, the authors would analyze the Left movements, the impact of religion on them and its role in the society. Moreover, the authors would analyze Muhammed Nakhshab’s point of view as a founder of Movement of God-Worshipping Socialists.
Key Words: Democracy, Muhammed Nakhshab, the Left Thought, Religious Movement, Islamic Revolution

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy
  • Muhammed Nakhshab
  • the Left Thought
  • Religious Movement
  • Islamic Revolution