نخبگان و انتخابات ریاست جمهوری ایران

چکیده

نخبگان و انتخابات ریاست جمهوری ایران
دکتر حسن شمسینی[1]
رضا نصیری[2]
چکیده:
در عصر جهانی شدن و اطلاعات تعریف و کارکرد سیاسی نخبگان تغییر یافته است. نخبگان سمبولیک و رسانه­ای، قدرت اجتماعی بیشتری یافته­اند ولی تاثیرگذاری نخبگان علمی و دانشگاهی رو به زوال رفته است. البته باید خاطر نشان کرد که افزایش یا کاهش کارکردهای سیاسی و اجتماعی نخبگان در عرصه انتخابات، به عوامل و عناصری از جمله نوع تعامل نخبگان با جامعه، شرایط اقتصادی کشور، شکاف‌های اجتماعی، میزان دسترسی نخبگان به رسانه­های عمومی و سوابق سیاسی نخبگان وابسته است. با وجودی که تحولات اجتماعی در جامعه ایران، در صورت بندی نخبگان تغییراتی ایجاد کرده، کارکردهای انتخاباتی آنها تغییر چندانی نکرده است. کارکردهای نخبگان در انتخابات ریاست جمهوری را می­توان در مولفه­هایی همچون آگاهی بخشی، حمایت و پشتیبانی از انتخابات، بهره­گیری مردم از حقوق سیاسی خود، ارائه ملاک­ها و معیارهای مطلوب برای نامزدها و نقد و بررسی برنامه­های نامزدها و نیروهای سیاسی در نظر گرفت. البته جایگاه نخبگان علمی نسبت به گذشته در موضوعاتی همچون تاثیرگذاری بر مشارکت مردم، جهت گیری افکار عمومی، تصمیم گیری عقلایی مردم و...کاهش یافته است و پوپولیسم در انتخابات نقش محوری ایفا می­کند.
واژگان کلیدی: نخبگان، الیت‌ها، نخبگان سیاسی، دهمین انتخابات ریاست جمهوری[1] - استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
shamsini_h@yahoo.com  


[2] - دانشجوی دوره دکتری، علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
R_Nasiri@yahoo.com
تاریخ دریافت: 28/2/1396- تاریخ پذیرش: 17/3/1396

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presidential Election and Elites

چکیده [English]

Presidential Election and Elites
Dr.Hasan Shamsini Ghiasvand
Reza Nasiri
Abstract:
In globalization and information era the definition and function of political elites have been changed. Symbolic and academic elites have more power, however, the influence of academic elites has suffered a decline. The increase or decrease of elites’ political and social fun-
ctions in an election is dependent on the kind of elite relations with society, economic conditions, and social gaps, access of elites to mass media and political background of elites. Social transformation has changed elite formation, however, it has not changed election function. The function of elites in the election include: Informing, supporting elections, supporting political rights, establishing criteria forcand-
idates and criticizing the plans of candidates and political forces. In comparison with the past, scientific elites play a minor role in voter participation, public opinion and rational decision making. Recently, populism has played a key role in the election.
Key Words :Elites, Political elites, Presidential Election

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elites
  • Political elites
  • Presidential Election