جایگاه شبکه های اجتماعی در پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال 2016

چکیده

جایگاه شبکه های اجتماعی در  پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال 2016
دکتر آرمین امینی [1]
علی رضایی پناه [2]
چکیده:
از دیدگاه سیاسی- فرهنگی، اینترنت، دموکراسی، عرصه خصوصی، قدرت سیاسی و سلطه را دچار تغییرات خاصی نموده است که بالطبع با توجه به این تغییرات، حقوق زنان، تعاملات قدرت با زنان، نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط با زنان، رفتار مردان با زنان، قدرت اقتصادی زنان و ادبیات سیاسی و ... نیز دچار تحولات خاصی شده است.
هدف این پژوهش، بررسی انتخابات ریاست جمهوری  2016 امریکا از زوایای مختلف است. یکی از این ابعاد جایگاه پوپولیسم در پیروزی ترامپ در انتخابات است. البته ظهور پوپولیسم در کشورهای توسعه یافته را می­توان از زوایای گوناگونی چون روان شناختی، سیاسی و اقتصادی  مورد بررسی قرار داد. بطور مثال می­توان به جهانی شدن، افزایش شکاف­های طبقاتی و... اشاره کرد. در انتخابات ریاست جمهوری امریکا دلایل مختلف اجتماعی، سیاسی، روان شناختی در ظهور پوپولیسم تاثیرگذار بودند چنانکه در بعد اجتماعی می­توان به شکل­گیری پوپولیسم فنی، شکاف­های اجتماعی، شکاف­های طبقاتی، شکاف ­های هویتی، تاکید بر فاسد بودن کل سیستم و نظام سیاسی را مد نظر قرار داد. البته دلایل شخصیتی ترامپ همانند فقدان سابقه سیاسی، زبان و ادبیات سیاسی، عدم اشنایی مردم با ترامپ، تبدیل کردن خود به یک برند و خود را مخالف وضع موجود نشان دادن تاثر خاصی در پدیده پوپولیسم داشت.
واژگان کلیدی: امریکا، انتخابات، ریاست جمهوری، شبکه­های اجتماعی، ترامپ[1] -  استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

aamini@kiau.ac.ir


[2] - دانش آموخته کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
A_Rezaei@yahoo.com
تاریخ دریافت: 16/3/1396-  تاریخ پذیرش:31/3/1396

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Social Media in Trump’s Victory in 2016 US Presidential Election

چکیده [English]

The Role of Social Media in Trump’s Victory in 2016 US Presidential Election
Dr.Armin Amini
Ali Rezaei panah
Abstract:
From a political and cultural perspective, the internet has trans-
formed private sphere, political power and dominance,and subse-
quently, it has changed women’s rights, state and non-state institutions related to women, the behavior of men towards women, the economic power of women and political literature.
The aim of the research is to analyze 2016 US presidential election from different aspects. One of them is the role of populism in Trump’s victory. The emergence of populism in developing countries would be analyzed from different psychological, political and economic aspects such as globalization, social class gap and etc. In the US presidential election, various social, political and psychological factors influence the emergence of populism. From social perspectives, social class gaps, technical populism, identity crisis and the corrupted political system would be considered. Moreover, lack of political experience, political language, creation of the brand and the opposition to the status quo have impacts on populism.
Key Words: US, Election, Presidency, Social Media, Trump

کلیدواژه‌ها [English]

  • US
  • Election
  • Presidency
  • Social Media
  • Trump