رویکرد دولت به طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران (1368-1384)

چکیده

رویکرد دولت به طبقه متوسط جدید در جمهوری اسلامی ایران (1368-1384)
  دکتر حسن مجیدی [1]
  محمد رستم ‌پور [2]
 
چکیده:
این مقاله به بررسی مناسبات دولت (قوه مجریه) و طبقه متوسط در سال‌های پس از جنگ (1368-1384) می‌پردازد. سؤال اصلی این پژوهش این است که سیاست‌های دولت‌های پس از جنگ (دولت‌های هاشمی، خاتمی) چه تأثیری بر طبقه متوسط داشته و در مقابل، طبقه متوسط چه جهت‌گیری­ای نسبت به دولت‌های مذکور داشته است؟ فرضیه پژوهش این است که گفتمان مسلط در دولت‌های پس از جنگ، ویژگی‌های شخصیتی رؤسای دولت، تأثیر اجرای برنامه‌های توسعه و شرایط عمومی کشور متأثر از تحولات جهانی، سیر مناسبات طبقه متوسط و دولت‌ها را به صورت سینوسی و با نوسان همراه ساخته است. با توجه به خصلت تحصیلدار بودن دولت و شخصی بودن سیاست در ایران، رویکرد دولت به طبقه متوسط در جمهوری اسلامی متأثر از سه عامل کلی درآمدهای نفتی، ویژگی‌های شخصی و منش‌های رفتاری رؤسای دولت و شرایط جهانی بوده، اما شخصیت متفاوت رؤسای دولت‌ها و تحولات جهانی متمایز سبب شده دولت‌ آقای هاشمی طبقه متوسط جدید را احیاء کند و دولت آقای خاتمی به تعادل برساند.
واژگان کلیدی: طبقه متوسط جدید، دولت هاشمی، دولت خاتمی[1] -  دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران
majidi118@gmail.com     


[2]- دانشجوی دکتری، علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
تاریخ دریافت: 28/1/1396-  تاریخ پذیرش: 22/2/1396

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Approach of Government to New Middle Class in Islamic Republic of Iran (1989-2005)

چکیده [English]

The Approach of Government to New Middle Class in Islamic Republic of Iran (1989-2005)
Dr.Hasan majidi
Mohmmad Rostam Por
Abstract:
The article deal with relations between the government and middle class in era of post Iran-Iraq war. The main question of the article is: what is the impact of post war government’s policies on the middle class? And what approach has the middle class adopted to post war government?The hypothesis of the article is: the policies of post war governments, personality of Iranian presidents, the impact of deve-
lopment plans and globalization would lead to vacillated relations between government and middle class. In Iran, oil revenues, personal characteristics and globalization influence the government’s approach to middle class. Nevertheless, different personality of Iranian presi-
dents and global developments encouraged President Hashemi Rafsanjani to revive new middle class and President Khatami to strengthen it.
Key Words: New Middle Class, Hashemi Rafsanjani, Khatami

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Middle Class
  • Hashemi Rafsanjani
  • Khatami