واکاوی عناصر تاثیرگذار بر واگرایی ایران و عربستان در سال های 2012 تا 2018با تاکید بر منافع ملی

چکیده

واکاوی عناصر تاثیرگذار بر واگرایی ایران و عربستان در سال های 2012 تا 2018با تاکید بر منافع ملی
رضا نصیری[1]
محمدباقر فرهند[2]
 
چکیده:
بحث رقابت و تقابل ایران و عربستان و نوع روابط آنها به چندین دهه گذشته برمی­گردد و از دوره پهلوی اول تاکنون ادامه داشته است.
همزمان با وقوع بیداری اسلامی در خاورمیانه افزایش تقابل منطقه­ای بین دو قطب سنتی خاورمیانه یعنی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به عنوان دو قدرت منطقه­ای با مشی سیاسی متفاوت، طی سالیان اخیر رقابت شدیدی را جهت بسط نفوذ خویش داشته­اند که با وقوع انقلاب­های موسوم به بهار عربی شاهد افزایش تنش­ها میان دو قطب سنتی خاورمیانه بوده­ایم. تقابل ایران و عربستان یکی از عوامل کلیدی در چشم انداز امنیت خاورمیانه است که امتداد آن هم در منطقه خلیج فارس هم موضوع اعراب و اسرائیل و هم تحولات اخیر یمن مشاهده می­شود.
واژگان کلیدی: ایران، عربستان، خاورمیانه، همگرایی، واگرایی[1] - دانشجوی دوره دکتری، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
Rezanasiri1357@yahoo.com


[2]- داشجوی دکتری، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران
تاریخ دریافت:15/11/1396- تاریخ پذیرش:17/12/1396

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Factors Affecting Iran-Saudi Divergence in 2012-2018 with Emphasis on National Interest

چکیده [English]

The Analysis of Factors Affecting Iran-Saudi Divergence in 2012-2018 with Emphasis on National Interest
Reza Nasiri
Mohammad Bagher Farhand
Abstract:
The competition and confrontation between Iran and Saudi Arabia comes back to past several decades, the First Pahlavi era.
Since Arab Spring in the Middle East, the regional confrontation between two traditional poles of the Middle East, Iran and Saudi Arabia as two regional powers with different political approach has spread their influence in the region, has been increased. The confron-tation between Iran and Saudi Arabia considered as a key factor in security perspective of the Middle East such as security in the Persian Gulf, Arab-Israel conflict and Yemen crisis.
Key Words: Iran, Saudi Arabia, Middle East, Convergence, Diverg-ence

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Saudi Arabia
  • Middle East
  • Convergence
  • Diverg-ence