گفتمان مقاومت در سپهر فکری و اندیشه‌ای مقام معظم رهبری

چکیده

گفتمان مقاومت در سپهر فکری و اندیشه­ای مقام معظم رهبری
 
مسعود مطلبی[1]
اردشیر کاظمی[2]
حوریه امجدی[3]
چکیده:
قدرت گفتمان سازی انقلاب اسلامی، اساسی‌ترین مؤلفه‌ نظام جمهوری اسلامی در غلبه بر چالش‌های گوناگون، پیشرفت روزافزون کشور و الهام بخشی آن در منطقه، جهان اسلام و ملت‌های آزاده بوده است. فی الواقع پدیداری و ماندگاری و باروری «اندیشه مقاومت» که امروز به مؤلفه­ای تعیین کننده و قدرتمند در معادلات منطقه و جهان اسلام تبدیل شده است، یکی از تأثیرات بسیار مهم و راهبردی انقلاب اسلامی است که متأثر از آرمان­ها، ارزش­ها و اندیشه­های انقلابی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران و تدابیر و تصمیم­های دورنگرانه و استراتژیک مقام معظم رهبری است. با سیری در سپهر فکری و اندیشه­ای مقام معظم رهبری پی برده می­شود که کلید واژه «مقاومت» از جمله واژگان کلیدی است که در این سپهر فکری از جایگاه ویژه­ای برخوردار بوده و هست. نوشتار حاضر که با هدف تبیین و شناخت گفتمان مقاومت در سپهر فکری و اندیشه­ای مقام معظم رهبری به رشته تحریر در آمده است می‌کوشد با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با استناد به عناصر و مؤلفه‌های ایجابی و سلبی«گفتمان مقاومت» در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری، نقش این گفتمان را در مهندسی و عملیاتی سازی «استکبار ستیزی، نفی نظام سلطه و سلطه‌ستیزی و بیداری اسلامی» در تداوم حیات انقلاب اسلامی به تصویر بکشد.
واژگان کلیدی: انقلاب اسلامی، گفتمان مقاومت، عدالت، سلطه، نظام سلطه[1] - استادیار و عضو هیئت علمی،گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، گلستان، ایران  
mmtph2006@yahoocom      


[2] - دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش سیاست گذاری عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران     


[3] - دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش سیاست گذاری عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران  
تاریخ دریافت:2/12/1396-  تاریخ پذیرش:20/12/1396

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discourse of Resistance in thought of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei

چکیده [English]

Discourse of Resistance in thought of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei
Dr. Masoud Motallebi
Ardeshir Kazemi
Hourieh Amjadi
Abstract:
The power of the discourse of the Islamic Revolution has been the most basic component of the Islamic Republic's system in overcoming the various challenges, the country's growing progress and inspiration in the region, the Islamic world, and free nations. In fact, the phenomenal, survival and reproduction of the "thought of resistance", which today has become a decisive and powerful component in the equations of the region and the Muslim world, is one of the most important and strategic influences of the Islamic revolution, influenced by ideals, values and thoughts. Revolutionaries of the great founder of the Islamic Revolution of Iran and the proactive and strategic decisions and decisions of the Supreme Leader. With Siri in the minds of the Supreme Leader, we find that the key word "resistance" is one of the key words that have been and will be in this intellectual space. The present article, which aims to explain the discourse of resistance in the intellectual and ideological field of the Supreme Leader, is attempted by a descriptive-analytic approach and based on the elements and components of the"resistance discourse" in the political thought of the Supreme Leader Leadership depict the role of this discourse in the engineering and operationalization of "anti-Semitism, the negation of the domination and domination system and Islamic awaken-ing" in the continuation of the Islamic Revolution.
Key Words: Islamic Revolution, Discourse of Resistance, Justice, domination, System of Domination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Discourse of Resistance
  • Justice
  • domination
  • System of Domination