جامعه مدنی در دوره دولت یازدهم

چکیده

جامعهمدنیدردوره دولت یازدهم
دکتر جواد صالحی[1]
کریمعباسی[2]
چکیده:
جامعه مدنی ملازم با قدرت سیاسی است؛ بنابراین، متناظر با انواع قدرت سیاسی، تنوع دارد. جامعه مدنی را می­توان در الگوی قبیله، دولت- شهرهای یونان، جوامع سلطنتی، مدینه الرسول (ص)، و نیز، دولت­های غرب ملاحظه کرد. جامعه مدنی چیزی نیست که فقط یک شکل و مدل خاصی باشد که تنها غرب از آن سخن می­گوید و یا تحت عنوان لیبرالیسم از آن یاد می­گردد. برخی از  اپوزیسیون­های داخلی و خارجی جامعه مدنی را فقط ابزاری برای براندازی جمهوری اسلامی می­دانند و آن تشکل­های مد نظر خود را در بحث جامعه مدنی به گونه­ای حمایت و تقویت می­نمایند که بتواند در این زمینه نقش ایفا کنند.
واژگان کلیدی: جامعه مدنی، قدرت سیاسی، دولت، دولت یازدهم[1] - استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده علوم سیاسی، شیراز، ایران
salahi@cmess.ir


[2]- دانشجوی دکتری، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
تاریخ دریافت: 18/7/1396- تاریخ پذیرش:24/8/1396
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Civil Society in Rohani Era

چکیده [English]

Civil Society in Rohani Era
Dr. Javad salehi
Karim Abbasi
Abstract:
Civil society is interconnected with political power. Therefore, more kinds of political powers more kinds of civil society. Civil society exis ted in the tribe,Greek city states, monarchies, Medina and Western states. Civil society is not limited to a certain model that the West talk about it or mentioned as liberalism. Some internal and external oppose-  tion groups consider civil society as an instrument to overthrow the Islamic Republic and support their civil societies in order to achieve that goal.
Key Words: Civil Society, Political Power, State, Rohani Administration

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Society
  • Political Power
  • State
  • Rohani Administration