واکاوی بحران سوریه (204-2018) و منافع جمهوری اسلامی ایران

چکیده

واکاوی بحران سوریه (204-2018) و منافع جمهوری اسلامی ایران
دکتر عبدالرحمن عالم[1]
مهدی آقابراری[2]
چکیده:
بحران سوریه یکی از بحران­هایی است که علاوه بر وقوع یک فاجعه بشری، باعث شد که همه کشورهای منطقه­ای و فرامنطفه­ای نگرش خاصی به این بحران داشته باشند. بحران سوریه ناکار­آمدی سازمان­های بین­المللی همچون شورای امنیت را نشان داد. ایران از شروع بحران جنگ داخلی در این کشور و دخالت قدرت­های منطقه­ای و فرامنطقه­ای در این بحران، رویکرد خاصی در برابر این بحران اتخاذ کرد. راهبرد ایران نشات گرفته از گفتمان امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، قانون اساسی و منافع جمهوری اسلامی ایران بود. منافع کلان ایران در بحران سوریه در ابعاد مختلف امنیتی، محور مقاومت، جلوگیری از به قدرت رسیدن افراط گرایان،کاهش نفوذ منطقه­ای قدرت­های منطقه­ای همچون عربستان استوار شد. در این راستا الگوهای رفتاری در جهت پیشبرد مافع ایران همچون حمایت استراتژیکی، اتحاد و ائتلاف، حمایت اقتصادی، کمک مستشاران نظامی و.... اتخاذ شد.
واژگان کلیدی: سوریه، ایران، بحران، نوواقع گرایی، منافع ملی[1]- استاد تمام، گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
aalem@tu.ac.ir


[2]- دانش آموخته کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، قزوین، ایران
M-Aghaberary@gmail.com
تاریخ دریافت:27/8/1396- تاریخ پذیرش: 23/9/1396 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Syrian Crisis (2004-2018) and the Islamic Republic of Iran’s Interest

چکیده [English]

The Analysis of Syrian Crisis (2004-2018) and the Islamic Republic of Iran’s Interest
Dr. Abdul Rahman Alem
Mahdi Agaberary
Abstract:
Syrian crisis is one of the crises would lead to the human catastrophe in the way all regional countries have a certain point of view towards it. Syrian crisis has proven the inefficiency of international organizations like Security Council. Since the beginning of Syrian civil war and the intervention of regional and great powers, Iran has adopted a certain approach towards the crisis. Iran’s strategy originated from Imam Khomeini’s discourse, Supreme Leader, Iran’s constitution and Isl amic Republic of Iran’s interest. Iran’s security interest include: maintenance of resistance axis, prevention of radicals’ emergence, reduction of regional influence of regional powers like Saudi Arabia. So, the behavior patterns of Iran in order to serve Iran’s interests include: strategic support, alliance and coalition,economic aide and military advisors.   
Key Words: Syria, Iran, Crisis, Neorealism, National Interest

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syria
  • Iran
  • Crisis
  • Neorealism
  • National Interest