قدرت نرم رسانه و نقش آن در مشروعیت سیاسی دولت ها

نویسنده

دکتری علوم سیاسی (اندیشه سیاسی) ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، واحد تاکستان ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تاکستان، ایران

چکیده

در دهه‌های اخیر، دولت های مختلف تمایل به بهره گیری از قدرت نرم دارند. قدرتی که بر استفاده از ابزارهای متفاوتی برای ایجاد جذابیت برای نفوذ و افزایش نفوذ در کشورهای دیگر تاکید می‌کند و یکی از ابزارهای جنگ نرم رسانه ها می باشند. بر این اساس این مقاله که به بررسی نقش قدرت نرم رسانه در مشروعیت سیاسی دولت ها پرداخته است. در مورد نتایج این مطالعه باید بطور خلاصه گفت که قدرت رسانه از یک طرف با توجه به کارکردهایی از جمله انگاره سازی، دوگانگی، نفوذ سایر فرهنگ ها و دولت ها و ... می تواند تبدیل به عنصری جهت کاهش مشروعیت سیاسی دولت ها شود و از طرفی دیگر با کارکرد هایی از جمله آگاهی دادن، اطلاع رسانی واقعیت ها، نفوذ در اخبار، آمادگی و قدرت پیشبینی، برنامه ریزی و در اختیار داشتن زیرساخت های اطلاع رسانی می تواند به افزایش مشروعیت سیاسی دولت ها منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The soft power of the media and its role in the political legitimacy of governments

نویسنده [English]

  • Majid Norouzi kholaki
PhD in Political Science (Political Thought), Faculty of Law and Political Science, Takistan Branch, Islamic Azad University, Takistan, Iran