مقایسه نسبت بین هویت ، میراث فرهنگی (فرهنگ) دموکراسی بااستفاده از نظریه مایکل والزرو لاکلائو و موفه

نویسندگان

1 دکتری اندیشه سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران: نویسنده مسئول

2 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی، پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی،دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

فرهنگ نقش بسیار مهمی در اندیشه ­های سیاسی جدید دارد و به نوعی پارادایم جدید در اندیشه سیاسی را می­توان پارادایم فرهنگی و زبانی دانست. این مقاله به نقش زبان و فرهنگ از نگاه دو متفکر در دو سنت متفاوت یکی در پارادایم راست و دیگری در چپ پرداخته است از طریق عامل فرهنگ، یافته های این مقاله عبارت می باشد از اینکه در عصر حاضر دیگر نمی­توان تفکیک دقیقی بین راست و چپ قرارداد و در موضوعات مهم و اساسی که به هویت انسان و میراث مشترک انسانی مربوط می باشد مشابهت­ های بسیاری در موضوعات دیده می­شود از جمله شکل­ گیری دموکراسی. روش این پژوهش تفسیری می­ باشد و پرسش آن عبارت از برقراری نسبت بین فرهنگ و دموکراسی از طریق میراث فرهنگی چگونه امکانپذیر می­باشد؟ از طریق توجه به میراث فرهنگی می­توان به همگرایی بیشتر میان آرا و عقاید متفاوت فکری و رسیدن به دموکراسی و صلح و دوستی گام برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the relationship between identity, cultural heritage (culture), democracy using the theory of Michael Walzer and Laclau Moffe

نویسندگان [English]

  • moazeoldin babakhani teimori 1
  • Hoda Shokrollahi 2
  • Farid Motazedi 3
1 PhD in Political Thought, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, Corresponding Author,
2 PhD Student in Political Thought, Research Institute of Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran
3 PhD student in Sociology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran