بررسی نقش و اهمیت دیاسپورا در جهان امروز و چگونگی تأثیرگذاری آن در روابط بین الملل

نویسنده

مدرس دانشگاه، دکتری روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

در عصر حاضر اهمیت نقش دیاسپورا به‌عنوان یکی از بازیگران فراملی در کنار نقش دولت‌ها در نظام بین‌الملل و روابط بین‌الملل جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است که می‌تواند در شرایط متفاوت با بهره‌مندی از پتانسیل‌های مختلف رشد یافته از ماهیت وجودی خویش، نتایجی را به دست آورد و این نتایج در روابط بین‌الملل در درجه اول گاه باتاثیرات مهم سیاسی- اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی بر کشور میهنی دیاسپورا و نهایتاً در سطح بین‌المللی یا منطقه‌ای بروز می‌نماید. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی؛ باهدف شناسایی ابعاد مختلف تأثیرگذار نقش دیاسپوراها در روابط بین کشورها، در پاسخ به این سؤال که «کشورهای میزبان و کشورهای میهنی چه تأثیراتی را درنقش‌آفرینی دیاسپوراها دارند؟» این فرضیه را مطرح نمودیم که به نظر می‌رسد دیاسپوراها می‌توانند باتوجه به پتانسیل‌های نهانِ در خویش و با محیا بودن شرایط و فرصت‌های ایجاد شده از جانب کشور میزبان و کشور میهنی، نقش‌آفرینی نمایند تا نهایتا بتوانند تأثیراتی درکسب امتیازات چند وجهی در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل  داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role and importance of the diaspora in today's world and its impact on international relations

نویسنده [English]

  • Hirad Mokhayeri
Lecturer, PhD in International Relations, Department of Political Science, Faculty of Humanities, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran